education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים בחט"ע - לפי התכנית הישנה
 

הנחיות למורה וחומרי הוראה ולמידה ליחידות הלימוד על פי תכנית הלימודים תשע"ט מרוכזים ב אתר החדש להוראת תנ"ך בממלכתי

החומרים בדף זה מותאמים לתכנית הלימודים תשע"ג.

 

על פי רפורמת הלמידה המשמעותית, נעשית חלוקה של תכני הלימוד לשבעים אחוז ולשלושים אחוז. שבעים אחוז מתכני הלימוד יוערכו ע"י בחינת בגרות חיצונית, ושלושים אחוז יוערכו בהערכה בית ספרית.
בכך מתאפשר למורים להעמיק ולהרחיב את הטון והגוון המיוחד שהם מבקשים להעניק להוראת התנ"ך בכיתותיהם.

פרקי הלימוד שיילמדו להערכה בית ספרית הם פרקי תכנית הלימודים בספר בראשית  ובנוסף יש לבחור אחד משני פרקי ההרחבה – ספרות החוק או ספרות החכמה.

חשוב להדגיש, כי ​הערכה חלופית איננה באה במקום למידה והוראת הפרקים בכיתה. יש להקפיד וללמד את כל פרקי ספר בראשית ופרקי נושא הבחירה על פי תכנית הלימודים. הוראת הפרקים מהווה את בסיס הידע שעליו תיבנה ההערכה החלופית. 

הרציונל ושיקולי הדעת בבחירת הפרקים להערכה בית ספרית:

  1. ספר בראשית הוא ספר מוכר, שנלמד במסגרת בית הספר היסודי; לא כך הם הדברים בנושאי ההיסטוריוגרפיה והנבואה, שרוב פרקיהם נלמדים לראשונה בחטיבה העליונה.
  2. פרקי בראשית הם סיפוריים ולימוד ז'אנר זה מאפשר לעסוק בהעמקה בדרכי העיצוב של הסיפור המקראי, נושא הנלמד בחטיבת הביניים ובחלק מפרקי התכנית האחרים בחטיבה העליונה.
  3. הזיקה של חלק מפרקים אלה לספרות המזרח הקדום מאפשרת הרחבה והעמקה של לימוד המקרא בכיוון זה, לבתי הספר שיבחרו בהרחבה ובהעמקה כאלה.
  4. פרקי הבריאה וראשית האנושות כמו גם סיפורי האבות הם הסיפורים המקראיים המכוננים העוסקים בראשית העולם ותחילתו ובייעודו של עם ישראל. כסיפורים מכוננים הם מזמנים לא רק לימוד בדרך החקר, אלא אף בדרכי יצירה שונות. פרקי בראשית קוראים למפגש עם מגוון תחומי אמנות ומדיה שבמסגרתן נוצרו יצירות רבות בהשראת סיפורים אלה (פיסול, ציור, שירה, קולנוע, הגות ועוד).
  5. מורים רבים אוהבים את הוראת ספר בראשית ויידעו לעשות שימוש משמעותי ועשיר באוטונומיה הניתנת להם ללמד ספר זה.
  6. פרקי הבחירה שנושאי חוק וחכמה הם השלמה לנושאי החובה. כל מורה יבחר את פרקי ההרחבה מהנושא המתאים לו ואת דרכי הוראתם וההערכה שלהם באופן המתאים לו ולכיתתו.

לתכנית הלימודים 70/30 על פי רפורמת הלמידה המשמעותית

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/02/2020  

עדכוני rss