education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
התוכנית לכיתות א'-ב'
 
 

התחלת לימוד המקרא – כיתה א'

 

התחלת לימוד המקרא בבית הספר היסודי, מצוין באירוע חגיגי המסכם תהליך למידה חווייתי, "לקראת תורה". בתהליך הלמידה נחשפים התלמידים למושגים סמלים ואירועים הקשורים לתורה.
אנו ממליצים להקדים את הוראת נושא "לקראת תורה" לחודש האחרון של כיתה א' ולציין את האירוע המקובל בבתי-הספר כ"קבלת ספר התורה" למועד חג השבועות, לשם יצירת ההקשר לחג מתן תורה והעמקת המשמעות.
מיד עם תחילת כיתה ב' יחלו התלמידים את לימוד סיפור הבריאה, הפותח את ספר בראשית, מתוך המקראה.
כיתה ב'
בכיתה ב – מתמקדים שיעורי התורה בחלקים מספר בראשית. הספר הראשון מבין חמשת חומשי תורה הפותח בסיפור בריאת העולם וממשיך ומתאר את קורותיו של אדם וראשית האנושות דרך קורות נוח והמבול וסיפור מגדל בבל.
בהמשך, מגולל הספר את תולדות ראשית האומה הישראלית דרך סיפוריהם של שלושת אבות האומה וארבע האימהות. סיפור המתחיל בצו אלוהי לאברהם "לך לך". אברהם הולך אל ארץ לא נודעת עם מקל ותרמיל אשר בתוכו מקופלת הבטחה אלוהית לארץ רחבה וצאצאים רבים. סיפור האבות מסתיים בירידת האב יעקב לפגוש את בנו האובד. ירידה לצורך עליה.


 

התכנית לכיתות א-ב כוללת פרקים מספר בראשית

  •  סיפורי הראשית (כ-30 שיעורים: כ-15 בכיתה א' וכ-15 בכיתה ב')
  •  סיפורי האבות (כ-50 שיעורים)
  • סיפור יוסף (כ-25 שיעורים)

   מושגים מן המבוא למקרא לכיתות א'-ב':

  • תורה
  • ספר בראשית
  • פרק
  • פסוק

 פריסת תכנית הלימודים לכיתות ב' בנושא סיפורי הראשית
 פריסת תכנית הלימודים לכיתות ב' בנושא האבות
 פריסת תכנית הלימודים לכיתות ב' בנושא יוסף

 

  

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/02/2020  

עדכוני rss