education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
נושאי וחומרי לימוד
 

נושאי הלימוד

 

 

 

            

 

תורה: ויקרא

פירוט

רמת בקיאות

רמה אקסטנסיבית

רמה אינטנסיבית

ז', ח', י"ב, י"ג, י"ד, ט"ו, י"ז   (מושגי יסוד בטומאה וטהרה)

ב', ג', ו', ט', כ', כ"ב, כ"ז

א', ד', ה', י', י"א, ט"ז, י"ח, י"ט, כ"א, כ"ג, כ"ד, כ"ה, כ"ו

 

 

ספר ויקרא כולו יילמד כסדרו. אנו מציעים שלא להקדיש זמן רב להוראת פרשת הקרבנות. אנו שבים ומדגישים כי אין עיקר מטרת הלימוד בבית הספר להרבות מידע, ואין ביכולתנו להוציא מתוכו תלמידי חכמים בקיאים בכל חדרי התורה, אלא מטרתנו היא להרבות את אהבת התורה אצל תלמידינו ולהביאם לידי כך, שיראו את האור הגדול שפרשנינו שופכים על הפסוקים. מוטב שילמד המורה לקט קטן מדברי פרשנינו, אך יראה את חכמתם, את עמקותם ואת דייקנותם בכל פסוק, בכל מילה ובכל תג, מאשר שיאכיל את תלמידיו מנות גדולות של רש"י, רמב"ן, ראב"ע ועוד – בלי שיראו את מה שהביא את הפרשנים לומר את דבריהם, ויהיו הדברים בעיניהם כמשא כבד שהועמס על דברי הכתוב ללא צורך וללא טעם. וכבר הורונו: "טוב מעט בכוונה מהרבות שלא בכוונה". ואולם, גם כאשר מלמדים אנו מעט זה, יש להיזהר מלהסתפק בדרישה מהתלמידים לחזור על דברי הפרשן במילים אחרות, כדי להיווכח אם הבינו. היכולת לעשות פרפרזה לדברי רש"י המצטיינים בסגנונם, בקיצורם ובדייקנותם, וניסוחם בעברית משובשת של התלמידים אין בה עדיין משום הוכחה שהם אכן הבינו ומה הסביר כאן רש"י, ושהצליחו לרדת לסוף דעתו של הפרשן. השאלות שיש להציגן לתלמידים הן (בהתאם לדברי הפרשן): מה ראה הפרשן לפרש כפי שפירש ולא באופן אחר? מה הוא הפירוש האחר שרצה לדחות? מה הייתה הקושיה שעוררה אותו לומר את דבריו? מה ראה שלא להסתפק בפירוש לפי פשוטו והוסיף עליו עוד מדרש אגדה? מה ראה להביא ראיתו ממרחקים, מפסוק בנביאים, ולא הביא ראיה מפסוק קרוב בתורה? מה ראה לחזור על פירוש מילה פלונית או על צירוף פלוני, לאחר שכבר פירשם לפני כן? כיצד ייראה פירוש הפסוק לאור דברי הפרשן? וכאלה רבות, אבל לעולם אל יסתפק בשאלה: "מה אומר רש"י?"

וכן: כאשר יובאו שני פירושים שונים לקושי אחד, אין להסתפק בדיון בשאלה מה דעתו של א' ומה דעתו של ב', אלא יש להבין את נקודת המחלוקת שביניהם. יש לשאול: מה ראה השני שלא לקבל את דעת קודמו, ומה טעמו ונימוקו של כל אחד בלכתו בדרך שבה הלך.

 

 

הצעות למורה ודוגמאות לרצפי הוראה

 

 בניית המשכן – שרטוטים / אתר דעת

 לאתר

 הוראת עבודת יום הכיפורים (ויקרא ט"ז) / דר' צבי וינברג

  לאתר

 פרשת ויקרא - קרבנות נדבה וקרבנות חובה / הרב אלחנן סמט

 לאתר

 להוראת עשרים וארבע מתנות כהונה / ישעיהו יוסף ברנפלד

 לאתר

 פרשת שמיני - בעלי חיים: הטמא והטהור / הרב אלחנן סמט

 לאתר

 הטהור והטמא בבהמה ובחיה

 לאתר

 מילות מפתח ככותרת תת-קרקעית לפרשיות במקרא ושאלת "ממחרת השבת" / פרופ' יהודה אליצור ויואל אליצור

 לאתר

 מילות מפתח ככותרת עומק לפרשיות במקרא ושאלת "ממחרת השבת" / פרופ' יהודה אליצור

 לאתר

לימוד פשוטו של מקרא - סכנות וסיכויים /  הרב מרדכי ברויאר

 לאתר

"ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל" / שאול וידר

 לאתר

דרכי שחרורם של עבדים עבריים / ישראל תא-שמע

 לאתר

 הוראת מיומנויות להתמצאות במפה / שרה-לאה נבנצאל

  לאתר

 פרשת שמיני - חטאם של נדב ואביהוא / מרדכי טרופר

  לאתר

 ספר ויקרא כדרכו / משה קליין

  לאתר

 ויקרא - טקסט ומאמרים

  לאתר

עבודה בנושא גבולות הארץ / יהושע מנחם רוזנברג

 למסמך

לימוד פרקי הקורבנות / נעה דוקוב - אמית

 לאתר

דרכי הקורבנות / יהודה אייזנברג

 לאתר

 

הופיע מדריך למורה להוראת ספר ויקרא לכיתה ט'.

המדריך מלווה את הספר ללומדים שהופיע בהוצאת מעלות בשנת תשס"ו.

מורים המעוניינים בעותק של המדריך, יפנו בכתב אל:

חיים יחיאל, האגף לתוכניות לימודים,

רח' פארן 7, ירושלים

ויציינו את שמם ובית הספר בו הם מלמדים, וכן כתובת למשלוח.

 

מדריך למורה להוראת ספר ויקרא

 למסמך

 

 

 

 

              

 

נ"ך: עמוס, יחזקאל, מיכה, עובדיה, יהושע, שופטים, מגילת רות

 

פירוט

 

 

 

רמת בקיאות

רמה אקסטנסיבית

רמה אינטנסיבית

עמוס

 

 

כולו

                                                        

 

יחידת המבוא:     "ה' מציון ישאג" – פרק א', א-ב

יחידה א':           "על שלשה פשעי ועל-ארבעה לא אשיבנו" – פרק א', ג – פרק ב', ה

יחידה ב':           "ביום פקדי פשעי ישראל" – פרק ב', ו – פרק ג', טו

יחידה ג':            "ולא שבתם עדי" – פרק ד'

יחידה ד':           "והציגו בשער משפט" – פרק ה', א-יז

יחידה ה':           "הלא-חשך יום ה' ולא אור" – פרק ה', יח – פרק ו', יד

יחידה ו':             "כה הראני ה' אלקים" – פרק ז' – פרק ח', ג

יחידה ז':            "העל זאת לא תרגז הארץ?" – פרק ח', ד-יד

יחידה ח':           "הנוגע בארץ ותמוג"

                        "וכל הגבעות תתמוגגנה" – פרק ט'

 

 

 

רמת בקיאות

רמה אקסטנסיבית

רמה אינטנסיבית

יחזקאל

ו', י"ד, כ"ה-ל"ב, מ' (א-ד), מ"ז

ט', י', י"א, י"ב, י"ט, כ"ב, ל"ד, ל"ה, ל"ח, ל"ט

א' א-ג, ב', ג', ח', י"ג, י"ח, כ', כ"ד, ל"ג, ל"ו, ל"ז

 

יחידת המבוא – פרק א', א-ג

יחידה א':           "שולח אני אותך אל בני-ישראל" – פרק א', כח – פרקים ב'-ג'

יחידה ב':           "ותשא אותי רוח ותבא אותי ירושלמה" – פרקים ח'-י"א

יחידה ג':            "עשה לך כלי גולה" – פרק י"ב

יחידה ד':           "הוי על הנביאים הנבלים" – פרק י"ג (כולל י"ב, כא-כח)

יחידה ה':           "כי לא אחפץ במות המת והשיבו וחיו" – פרק י"ח

יחידה ו':             "שא קינה אל נשיאי ישראל" – פרק י"ט

יחידה ז':            "הבדרך אבותיכם אתם נטמאים?!" – פרק כ'

יחידה ח':           "את עצם היום הזה סמך מלך בבל אל ירושלם" – פרק כ"ד

יחידה ט':           "צפה נתתיך לבית ישראל" – פרק ל"ג

יחידה י':             "כבקרת רעה עדרו כן אבקר את צאני" – פרק ל"ד

יחידה י"א:          "ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו" – פרקים ל"ה-ל"ו

נספח ליחידה י"א – "לא למענכם אני עשה כי אם לשם קדשי" – פרק ל"ו, טז-לח

יחידה י"ב:          "ועשיתי אתם לגוי אחד בארץ בהרי ישראל" – פרק ל"ז

יחידה י"ג:           "ביום בוא גוג על אדמת ישראל" – פרקים ל"ח-ל"ט

 

 

 

רמת בקיאות

רמה אקסטנסיבית

רמה אינטנסיבית

מיכה

 

ד', ה'

ג', ד' (א-ב), ה' (ו-סוף), ו', (א-ט), ז' (יח-כ)

עובדיה

 

כולו

 

יהושע

ג', ד', י', י"א, י"ב, ט"ז, י"ז, י"ט, כ"א

ב', ה', ו', י"ח, כ', כ"ג

א', ז', ח', ט', י"ג, י"ד, ט"ו, כ"ב, כ"ד

שופטים

י"ד, ט"ו, ט"ז, כ"א

ג', ט', י', י"א, י"ב, י"ז, י"ט, כ'

א', ב', ד', ה', ו', ז', ח', י"ג, י"ח

מגילת רות

 

כולה

 

 

 

הצעות למורה ודוגמאות לרצפי הוראה

 

 תכנון הוראת עמוס

  למסמך

 

 תכנון הוראת יחזקאל

  למסמך

 

 שיקול דעת בבחירת פרקי יהושע להוראה במחזור השני / שלמה גולדשמידט

  למסמך

 שיקול דעת בהוראת ספר שופטים במחזור השני / שלמה גולדשמידט

  למסמך

 הוראת מיומנויות להתמצאות במפה לצורך בחינת הבגרות בבקיאות בתנ"ך בכיתה י' / שרה-לאה נבנצאל

 לאתר

 

שמשון / פרופ' אברהם גרוסמן

 למסמך

 

אהוד בן גרא ומלחמתו במואב / פרופ' אברהם גרוסמן

 למסמך

 

יפתח / פרופ' אברהם גרוסמן

 למסמך

 

גדעון ומלחמתו במדיינים / פרופ' אברהם גרוסמן

 למסמך

 

 

מתוך קטלוג חומרי למידה והוראה

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/03/2015