education - חינוך
 
תכנית הלימודים בפיזיקה לחטיבה העליונה

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
על התכנית
 
 
 

רקע

תכנית הלימודים בפיזיקה ברמה המוגברת (בהיקף של 5 יח"ל) מיועדת לתלמידי כיתות י' - י"ב בנתיב העיוני והטכנולוגי בכל המגזרים: כללי-דתי, עברי-ערבי-דרוזי-בדואי, והיא מחליפה את תכנית הלימודים שהתפרסמה לפני כ-20 שנה. תוכני הפיזיקה הבסיסית לא השתנו, אך מערכת החינוך עברה בשנים האחרונות שינוי בתפיסת מבנה מסמך תכנית הלימודים ובדגשים המופיעים בו, נוסף להתפתחויות שחלו בדרכי ההוראה, הלמידה וההערכה ובאמצעי ההוראה. לפיכך, התכנית החדשה מתבססת על המחקרים האחרונים בתחום הפדגוגיה והפסיכולוגיה ההתפתחותית ועל החידושים הטכנולוגיים והדידקטיים בהוראת הפיזיקה והטכנולוגיה. תכנית זו מותאמת להוראה בכל מערכת החינוך על מגזריה השונים. לדוגמה: בבית הספר הדתי אפשר לתכנן את ההוראה והלמידה, במסגרת תוכני החובה המתאימים או במסגרת פרקי בחירה, בהיבטים ובמשמעות של הפיזיקה  בזיקה לנושאי דת ומדע.
תכנית הלימודים בפיזיקה תתפרסם במספר חוברות (סילבוסים) על פי הפירוט שלהלן: חוברת המפרטת את  נושאי החובה ל-5 יח"ל;  חוברת המפרטת את נושאי הבחירה ל-5 יח"ל; חוברת המפרטת את תכנית הלימודים ל-3 יח"ל.
חוברת זו כוללת את המבוא ופירוט נושאי החובה בתכנית ל-5 יח"ל. התכנית הנוכחית מקיפה יותר מקודמתה, ובה נושאים שלא נכללו עד כה בלימודי החובה, וזאת כדי לתת תמונה מאוזנת יותר בין פיזיקה קלסית לבין הפיזיקה העכשווית. תכנית זו שונה מקודמתה  בכמה היבטים: התייחסות לעקרונות כלליים, הצעת מערך הוראה מפורט, הבחנה בין סעיפי חובה לסעיפי הרחבה והעמקה, הערות דידקטיות מקיפות, הצעות להדגמות ולניסויים, שאלות המצביעות על הרמה וההיקף הנדרשים והמלצות על דרכי הוראה והערכה. המערך המורחב של פירוט התכנים, הטבלאות וההערות הדידקטיות בכל אחד מהתחומים הופכים את הסילבוס למסמך המסייע באופן מקיף למורים בתכנון ההוראה.
התכנית כוללת לימודים עיוניים ולימודי התנסות במעבדת הפיזיקה בשלושה נושאי חובה: מכניקה בהיקף של 1.5 יח"ל, אלקטרומגנטיות בהיקף של 1 יח"ל, קרינה וחומר בהיקף של 1 יח"ל. ההיקף הכולל של הלימוד במעבדה הוא 1 יח"ל. שעות המעבדה ישתלבו בלימודים העיוניים של הנושאים השונים. הסילבוס המפורט לנושאי הבחירה, בהיקף של 0.5 יח"ל, יתפרסם, כאמור, בחוברת נפרדת. תחומיהם והיקפם של נושאי הבחירה, עשויים להשתנות במהלך הזמן, והודעות על כך יופצו בחוזרי מפמ"ר.
להשגת מטרות התכנית רצוי להתחיל בהוראתה כבר בכיתה י' ובהיקף של 90 שעות לפחות (3 ש"ש). היקף השעות בכיתות י"א ו-י"ב יהיה לא פחות מ- 180 שעות (6 ש"ש), ובסך הכול, מסגרת התכנית בשלמותה מיועדת היא של  כ-450 שעות לימוד.
ועדת התכנית וועדת המקצוע לפיזיקה החליטו במכוון לא לחלק את נושאי הלימוד על פי שנות לימוד. אמנם הסילבוס ערוך על פי רצף הוראה מסוים ומציין את מספר השעות המומלץ לכל נושא, אולם אלה אינם מחייבים את המורים. ניתן לבחור רצפי הוראה אחרים ולהקציב שעות לימוד לפי מפתח אחר, בתנאי שסך כל השעות לא יפחת מ-450. ייתכנו אפשרויות וצירופים שונים של מרכיבי התכנית בהתאם לאופי בית הספר, מגמת הלימודים והיקף השעות.
בתכנית זו מפורטים גם תוכני הרחבה והעמקה לכל אחד מנושאי החובה. סעיפים אלו אינם כלולים בחומר החובה לבחינות הבגרות. מורים יכולים ללמד אותם על פי הבנתם, שיקול דעתם, הזמן העומד לרשותם ואוכלוסיית תלמידיהם. מורים מוזמנים להציע גם תכניות ייחודיות שיתאפיינו בדרכי הוראה חלופיות (כמו למשל: לימוד עצמי, הנחיית תלמידים להכנת פרויקטים) או בתכנים חלופיים (היסטוריה ופילוסופיה של הפיזיקה, נושאים בין-תחומיים ועוד). תכנית ייחודית לבגרות מחייבת כמובן תהליכי אישור ובקרה  של האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים (ר' חוזר מנכ"ל סז/3(א), נובמבר 2006).
למרות ההתפתחות הטכנולוגית הרבה והשלכותיה על שיטות ההוראה והלמידה (המאפשרות למידה מרחוק) ועל האמצעים לביצוע ניסויים (שגולת הכותרת שלהם היא המעבדה הממוחשבת), עדיין רבה תרומתו של המורה לפיזיקה בכיתה, ומכאן גם הדרישות הגבוהות בכל הקשור להכשרתו. מורה לפיזיקה ברמה המוגברת צריך להיות בעל תואר שני לפחות בפיזיקה. במקרים מסוימים, ולאחר השתלמות מתאימה, מאפשרים גם למהנדסים בעלי רקע פיזיקלי מתאים להשתלב בהוראת הפיזיקה. כדי לשמור על רמת ידע תוכני ופדגוגי מתאים על המורה להקפיד ולהתעדכן במקצוע על-ידי קריאה שוטפת של ספרות, קבלת מידע מעודכן מהאינטרנט ומאתרים שבהם מופיעים חידושים בפיזיקה ובהוראתה והשתתפות בהשתלמויות במהלך ההוראה. התעדכנות שוטפת תיעשה גם על-ידי ביקור תכוף באתר המרכז הארצי למורי הפיזיקה ובאתר המפמ"ר.
 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/04/2010