education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
אוריינות מדעית - טכנולוגית
משימה: האם מי השתייה נקיים?
 

 

כלי התקשורת מפרסמים מדי פעם ידיעות על זיהומים חמורים שהתגלו במי השתייה. כיצד נדע אם המים שאנו שותים מזוהמים או ראויים לשתייה?

לפניכם קטע מראיון עם מהנדסת מים ארצית במשרד הבריאות.

 

שאלה: איזה תפקיד ממלא משרד הבריאות בשמירה על איכות המים בישראל?
תשובה: המשרד ממונה חוקית על איכות מי השתייה. האחריות מתבטאת, בין השאר, בקביעת התקן, שמשמעותו- החלטה על הרמות המרביות של חומרים שונים, העלולים להיות מסוכנים לבריאות האדם. התקן נקבע על-פי ידע, המבוסס על ניסויי מעבדה וסטטיסטיקה רפואית. ידע זה מאפשר לקבוע רמה בטוחה, אשר חשיפה אליה לא תגרום פגיעה בריאותית.

שאלה:  מהם הגורמים המשפיעים על איכות מי השתייה בישראל?
תשובה: אנחנו מזהים ארבעה מקורות זיהום עיקריים שמקורם באדם:

  1. שפכים ביתיים –  כגון דטרגנטים (חומרי ניקוי) – חדירה שלהם למי השתייה עלולה להשפיע על הבריאות.
  2. שפכים תעשייתיים – שפכים רעילים, שאינם מטופלים כנדרש במפעל לפני ניקוזם לביוב הכללי.
  3. חומרי הדברה ודשנים כימיים בחקלאות – כגון חומרים עשירים בחנקות –  חדירה שלהם למי התהום גורמת לעלייה ברמת החנקות במי הבארות, ושתייה ממים אלו עלולה לפגוע בבריאות.
  4. מזבלות -  אשפה עלולה להכיל חומרים רעילים ואפילו מסרטנים, שעלולים להגיע לאתרי שאיבת מים.

שאלה: האם המים מכילים מזהמים שאינם תוצאה של פעילות האדם?

תשובה: ישנם מרכיבים טבעיים המצויים בקרקע ובסלעים, אשר בריכוזים גבוהים במי השתייה עלולים להזיק לבריאות.

 

 

שאלה 1

המזהמים השונים שהוזכרו בראיון חודרים אל מי התהום, שהם אחד המקורות למי השתייה. אילו גורמים משפיעים על קצב חדירתם של החומרים המזהמים השונים אל מי התהום?

א. סוג הסלע הנמצא מתחת למקור הזיהום.

ב. מידת האטימות של הצנרת דרכה מובלים מי השתייה.

ג. מידת המסיסות של החומרים המזהמים.

ד. הטמפרטורה בקרבת הבארות מהן שואבים את מי השתייה.

שאלה 2

אילו מההיגדים הבאים מסבירים נכון את המושג "תקן" לאיכות מי השתייה?

 

 

היגדים

נכון

לא נכון

א

הכמות המירבית של החומרים השונים (במיליגרמים) המותרת בליטר מי שתייה.

 

 

ב

כמות החומרים השונים (במיליגרמים) שחייבת להיות בליטר מי שתייה.

 

 

ג

כמות החומרים הקטנה ביותר (במיליגרמים) של חומר המותרת בליטר מי שתייה.

 

 

ד

הרכב תמיסת המים (סוג החמרים וכמותם) שמותר לשתות על פי החלטת גורם המוסמך לכך.

 

 

שאלה 3

לפניכם טבלה המשווה בין תקן איכות מי השתייה במדינת ישראל לבין התקן בארצות הברית.

 

התקן הישראלי

מ"ג לליטר

התקן האמריקאי

מ"ג לליטר

דטרגנטים (חומרי ניקוי)

1

0.5

כלורידים 

600

250

יוני סידן

600

600

חנקות

70

45

כספית

0.001

0.002

קדמיום

0.005

0.005

חיידקים

0.0

0.0

 

לפי נתונים אלה, התקן של מי מחמיר יותר? הסבירו.

שאלה 4

בטבלה מופיעים נתונים של חמש מדידות של מי באר מסוימת, שנדגמו באותו הזמן. (לקחו דגימה אחת וחילקו ל-5 כלי מדידה שונים)

 

 

בדיקה 1

בדיקה 2

בדיקה 3

בדיקה 4

בדיקה 5

ממוצע

דטרגנטים

0.8

1.1

0.9

0.6

1.18

0.916

כלורידים

590

580

610

565

590

587

יוני סידן

580

620

610

570

590

594

חנקות

69

60

73

68

65

67

כספית

0.0008

0.00085

0.0012

0.0009

0.001

0.00095

קדמיום

0.003

0.0064

0.0045

0.001

0.003

0.00358

חיידקים

0

0

0

0

0

0

 

א. האם ניתן לבחור רק בממצאי בדיקה 4 לשם ההמלצה לגבי איכות המים בבאר? הסבירו. 

ב. האם מי הבאר ראויים לשתייה לפי התקן הישראלי? ולפי התקן האמריקאי? נמקו.

שאלה 5

סמנו בטבלה את המקורות האפשריים לכל אחד מהמרכיבים המשפיעים על איכות המים (לפחות 10 מקורות אפשריים בסה"כ):

 

                 מקורות

מרכיבים

סלעים

ביוב תעשייתי

ביוב

ביתי

חקלאות

דטרגנטים (חומרי ניקוי)

 

 

 

 

כלורידים (מלחים)

 

 

 

 

יוני סידן

 

 

 

 

חנקות

 

 

 

 

כספית

 

 

 

 

קדמיום

 

 

 

 

חיידקים

 

 

 

 

שאלה 6

באמצעי התקשורת התפרסמה הידיעה הבאה: "מומחים לנושאי איכות מי-השתייה קובעים, כי כמות החנקות במי השתייה חושפת את הציבור לסכנות בריאותיות חמורות."

רשמו שתי הצעות לטיפול בבעיה שנחשפה בכלי התקשורת ונמקו מדוע הצעות אלו יסייעו. 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/08/2010  

עדכוני rss