education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
אוריינות מדעית  - טכנולוגית
מחוון: האם מי השתייה נקיים?
 

הנושאים בתוכנית הלימודים:

הידרוספרה

ההקשר:

בריאות בהיבט אישי וחברתי

המקור:

"שותים על בטוח מהברז הפתוח", ירוק כחול לבן 30 , פברואר-מרץ 2000.

מקור לטבלאות ולשאלות 3,4: כוכב הלכת הכחול, מטמו"ן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, 1999.

למידע נוסף:

- אתר "כוכב הלכת הכחול"

- המים חומר לחיים, ת"ל, הוצאת מעלות, 2003.

 

שאלה 1

מטרת השאלה

ידע של מדע –  חדירת מזהמים למי תהום

ניקוד מלא (100%)

א, ג

ניקוד חלקי (50%)

ענו נכון רק על א או רק על ג

ללא ניקוד

ב ו- ד או לא ענו.

 

שאלה 2

מטרת השאלה

ידע של מדע – תקן המים

יכולות – הפקת מידע מטקסט

ניקוד מלא (100%)

א – נכון , ב– לא נכון , ג – לא נכון,  ד– נכון

ניקוד חלקי (25%)

על כל תשובה נכונה.

ללא ניקוד

אף תשובה אינה נכונה או לא ענו

 

שאלה 3

מטרת השאלה

יכולות –  הפקת מידע מטבלה

ניקוד מלא (100%)

התקן האמריקאי מחמיר מהישראלי עבור דטרגנטים, כלורידים וחנקות. התקן הישראלי מחמיר יותר עבור כספית. ישנם מרכיבים שהתקן הישראלי עבורם זהה לתקן האמריקאי (יוני סידן, קדמיום, חיידקים).

ללא ניקוד

תשובה אחרת או לא ענו.

 

שאלה 4

מטרת השאלה

ידע על מדע – חזרות בניסוי ובתצפית

יכולות – הפקת מידע מטבלה              

ניקוד מלא (100%)

א. לא ניתן לבחור בתוצאות מדידה אחת, אלא יש צורך במספר חזרות, בגלל טעויות אפשריות במדידה (לכן מחשבים ממוצע של כל הדגימות).

ב. לפי התקן הישראלי ניתן לאשר את מי הבאר לשתייה, משום שהערכים הממוצעים של כל המרכיבים הם מתחת לערכי התקן הישראלי. אולם לפי התקן האמריקאי לא ניתן לאשר לשתייה את המים, משום שערכי הדטרגנטים, הכלורידים והחנקות הם מעל לערכי התקן האמריקאי.

ניקוד חלקי (50%)

ענו נכון רק על א או רק על ב.

ללא ניקוד

תשובה אחרת או לא ענו.

 

שאלה 5

מטרת השאלה

ידע של מדע – מקורות של מרכיבים שונים המשפיעים על איכות המים.

ניקוד מלא
(100%)

ציינו אחד מהמקורות הבאים עבור כל אחד מהמרכיבים:

 

                 מקורות

מרכיבים

סלעים

ביוב תעשייתי

ביוב

ביתי

חקלאות

דטרגנטים

(חומרי ניקוי)

 

+

(עיקרי)

+ (משני)

+

(משני)

כלורידים

+

(עיקרי בכנרת)

+

(עיקרי במי תהום)

+ (משני)

 

יוני סידן

+

(עיקרי)

+

(משני)

 

 

חנקות

 

+

(משני)

+

(משני)

+

(עיקרי)

כספית

 

+

 

 

קדמיום

 

+

 

 

חיידקים

 

+

+

 

ניקוד חלקי
(14%)

לכל מקור נכון

ללא ניקוד

תשובות אחרות או לא ענו

 

שאלה 6

מטרת השאלה

ידע של מדע – מקור החנקות במי-השתייה

יכולות – הסברים מדעיים, פיתוח טיעון

ניקוד מלא (100%)

תתקבל כל תשובה רלוונטית

הצעות אפשריות לטיפול בבעיית החנקות:

א. השוואת התקן הישראלי לחנקות לתקן האמריקאי (להחמיר את התקן). הסבר: התקן האמריקאי מחמיר יותר, וכך תוגבל יותר כמות החנקות המותרת במי השתייה.

ב. מניעת הזיהום ממקורות חקלאיים על ידי טיפול במקור: שימוש מבוקר בדשנים. הסבר: שימוש על פי הצורך (מבוקר) יפחית את זיהום מי-השתייה.

ג. מניעת הזיהום ממקורות תעשייתיים על ידי טיפול במקור: טיפול בשפכים בטכנולוגיות מתקדמות. הסבר: בעזרת טכנולוגיות כאלה ניתן להפריד את החנקות מהשפכים ולמנוע חדירתם למי התהום.

ד. העלאת תדירות הבדיקות והדגימות של מי בארות. הסבר: כך יבטיחו כי כל עלייה בכמות החנקות תתגלה בטרם ישתמשו במים לשתייה.

ללא ניקוד

תשובה שאינה רלוונטית, או לא ענו.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/08/2010  

עדכוני rss