education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
אוריינות מדעית - טכנולוגית
מחוון: על כוכבים ואנשים
 

הנושאים בתכנית הלימודים:

כדור הארץ והיקום

ההקשר:

היסטורי בהיבט חברתי

המקור:

בראי השמים, מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים, אוניברסיטת תל אביב, 1997.

מקור התמונה:

פורסם ב"טבע וארץ", 252, 1992,

רוג'ום אל הירי צולם על ידי דובי טל ומוני הרמתי, סטונהנג' (דרום אנגליה), צילם רוברט הארדינג.


שאלה 1

מטרת השאלה

ידע על מדע – מדע וטכנולוגיה בחברה (השפעה על החברה)

ניקוד מלא (100%)

תיאור הכולל שימוש בתצפית והסבר חשיבותה. לדוגמה:

  • תצפיות באורך היום והלילה, ימי השוויון, היום הארוך ביותר והקצר ביותר סייעו בתכנון העונות החקלאיות. תכנון זה תרם ליכולתו של האדם לקבל יבול רב יותר ולספק לעצמו את מזונו, וכן להתכונן מבעוד מועד לשינויי מזג האוויר הצפויים בעונות השונות.
  • תצפיות במיקומם המשתנה והמחזורי של כוכבים בודדים, קבוצות כוכבים ומזלות הביא לפיתוח לוח השנה בתרבויות קדומות, ולחיזוי אירועים הקשורים בעונות השנה (במצרים למשל ידעו כי בכל שנה הנילוס עומד לעלות על גדותיו כאשר הכוכב סיריוס מופיע בשמים).
  • תצפיות בליקויי מאורות וידיעת המחזוריות שבהופעתם העניקה לבעלי הידע יכולת שליטה בחסרי הידע.

ניקוד חלקי (50%)

תיאור תצפית ללא הסבר החשיבות לאדם.

ללא ניקוד

תשובה אחרת או לא ענו.

 

שאלה 2

מטרת השאלה

ידע של מדע – הקשר בין תנועות כדור הארץ לתופעות מחזוריות.

ידע על מדע – קשר בין תצפית לבין תופעה מחזורית או תקופת זמן. יכולות – התאמה בין גורמים לבין תופעות

ניקוד מלא (100%)

 

 

גורם

תצפית

תופעה מחזורית/

תקופת זמן

סיבוב כדור הארץ סביב צירו

שקיעה וזריחה

יום ולילה

הקפת הירח את כדור הארץ

מופע (צורת) הירח משתנה באופן מחזורי בין מולד הירח למולד הבא.

חודש; גיאות ושפל

הקפת כדור הארץ את השמש

מיקומן של קבוצות כוכבים (כמו המזלות) משתנה בשעה קבועה בעונות שונות, וחוזר באותה מתכונת מדי שנה

שנה; עונות שנה

נטיית ציר הסיבוב של כדור הארץ

ביחס למישור הקפתו את השמש

אורך היום והלילה משתנה בתקופות שונות, וחוזר באותה מתכונת מדי שנה

עונות השנה; שנה

 

ניקוד חלקי

15%– לכל גורם נכון, 10% – לכל תופעה נכונה.

ללא ניקוד

תשובות לא נכונות או לא ענו.

 

שאלה 3

מטרת השאלה

ידע של מדע – הקשר בין נטיית הציר לאורך היום והלילה בקווי רוחב שונים.

ניקוד מלא (100%)

אורך היום והלילה תלוי בקו הרוחב - על פני אותו קו רוחב יהיו אורך היום והלילה זהים. ככל שמתקדמים לכיוון הקטבים יהיו יותר ימי חושך בחורף ויותר ימי אור בקיץ.

ללא ניקוד

תשובה אחרת או לא ענו.

 

שאלה 4

מטרת השאלה

יכולות – פירוש ראיות מדעיות והסקת מסקנות

ניקוד מלא (100%)

א. יממה היא משך זמן סיבוב אחד של כוכב לכת סביב צירו, לכן אורך היממה הוא 10 שעות. מאחר שנטיית הציר קטנה, יהיו אורך היום והלילה כמעט זהים לאורך כל השנה, 5 שעות יום ו-5 שעות לילה.

ב. מאחר שנטיית הציר קטנה לא יורגשו עונות שנה על פני כוכב הלכת הזה.

ניקוד חלקי (50%)

ענו נכון על א' או ב'

ללא ניקוד

תשובה אחרת או לא ענו.

הערות למורה:

  • יממה הוא משך סיבוב אחד של כוכב הלכת סביב צירו.
  • זווית הנטייה של כדור הארץ היא 23.5 מעלות ביחס לניצב למישור הקפת השמש (מישור המילקה) ואילו .566 מעלות היא הזווית ביחס למישור עצמו.
  • נטיית הציר גורמת לשינויים באורך היום והלילה, מאחר שקו ההארה אינו מתלכד עם הציר. הנטייה גורמת להבדלים בזווית הפגיעה של השמש בקווי רוחב שונים, שהם הגורם העיקרי לעונות השנה.

 

 

שאלה 5

מטרת השאלה

ידע של מדע – ליקוי ירח

ניקוד מלא (100%)

ב

ללא ניקוד

תשובה אחרת או לא ענו.

 

שאלה 6

מטרת השאלה

ידע של מדע – ליקוי ירח

יכולות – ייצוג תופעה באמצעות איור

ניקוד מלא (100%)

סמנו כפי שמופיע באיור (לא הכרחי לצייר את אזור הצל)

מיקום הירח: "מאחורי" כדור הארץ (באזור הצל), באותו מישור של השמש וכדור הארץ.

 

ללא ניקוד

מיקום הירח שגוי, או לא ענו.


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/08/2010  

עדכוני rss