education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
אוריינות מדעית - טכנולוגית
משימה: התחממות כדור הארץ
 

חוקרים רבים סבורים כי אנו נמצאים כיום בעיצומו של תהליך התחממות כלל-עולמי של כדור הארץ, המתבטא בעליית הטמפרטורה הממוצעת באטמוספרה. על פי ההערכות עלתה הטמפרטורה הממוצעת במאה השנים האחרונות בכחצי מעלת צלזיוס. החוקרים בוחנים גורמים אפשריים שמשפיעים על הרכב האטמוספרה והתחממותה, וביניהם פעולות אנושיות כמו שריפת דלק, פחם, נפט וגז טבעי.

פחמן דו-חמצני הוא אחד מגזי החממה באטמוספרה וריכוזו באטמוספרה מושפע מפעולות אנושיות. הגרף מתאר את ריכוז הפחמן הדו-חמצני באטמוספרה, מתוך נתוני מדידות בתחנה בהוואי, בשנים 1959 -  1997. 

 

 

  • ppm ( (parts per million– יחידה המבטאת את מספר החלקיקים של חומר בתוך מיליון חלקיקי חומר מסוים. במקרה זה מספר המולקולות של גז פחמן דו-חמצני מתוך מיליון מולקולות באוויר.
  • משמעות התנודות בממוצע החודשי: ריכוז הפחמן הדו-חמצני באוויר משתנה ביום ובלילה ובעונות שונות, משום שהוא תלוי בתהליך הפוטוסינתזה של הצמחים הירוקים. לכן שינויים עונתיים בצמחייה גורמים לשינויים בריכוז הפחמן הדו-חמצני באטמוספרה.

 

 

שאלה 1

תנו דוגמה כיצד אחת מהפעולות האנושיות המוזכרות בקטע גורמת לעלייה בריכוזי פחמן דו-חמצני באטמוספרה?

שאלה 2

חַשבו על פי הגרף מהי העלייה השנתית הממוצעת בריכוז הפחמן הדו-חמצני באטמוספרה בשנים 1997-1959   ? פרטו את דרך החישוב.

שאלה 3

בעקבות תהליך התחממות האטמוספרה של כדור הארץ נערכה בדצמבר 1997 ועידה בינלאומית בעיר קיוטו שביפן במטרה לחפש פתרונות לבעיה סביבתית זו. בוועידה הוחלט, שעל המדינות המתועשות להקטין את כמות הפליטה של פחמן דו-חמצני המשתחרר לאטמוספרה כתוצאה משריפת חומרי דלק. מדינות רבות חתמו על אמנת קיוטו, אולם ארה"ב תחת ממשל הנשיא בוש מסרבת לחתום על אמנה זו.

השתמשו במידע שבקטע ובגרף לפיתוח טיעון שישכנע את המתנגדים להצטרף לאמנת קיוטו.

שאלה 4

אילו נתונים יסייעו לשכנע את המתנגדים להצטרף לאמנת קיוטו (סמנוV  בעמודות המתאימות):

 

 

 

כן

לא

א

גרף המתאר את הטמפרטורה בגבהים שונים של האטמוספרה

 

 

ב

טבלה המציינת את אחוזי פליטת פחמן דו-חמצני ממקורות שונים בעולם (מקורות טבעיים ופעולות אנושיות)

 

 

ג

איור המתאר את מחזור הפחמן בכדור הארץ

 

 

ד

גרף המתאר את עליית הטמפרטורה הגלובלית בעשרות השנים האחרונות

 

 

שאלה 5

לפניכם מספר נתונים שתועדו בכדור הארץ בעשרות השנים האחרונות. סמנו אילו מהם מהווים ראָיה מדעית להתחממות כדור הארץ:

א. עלייה בכמות האירוסולים (חלקיקים מוצקים) באטמוספרה.

ב. עליית טמפרטורה באטמוספרה התחתונה מאז שנת 1950.

ג. ירידה במסת הקרחונים בעולם מאז שנות ה- 60.

ד. התחממות האוקיינוסים בעשרות השנים האחרונות.

שאלה 6

לפניכם ארבעה משפטים. דרגו את מידת העניין שלכם בהיבטים הבאים:

 

 

עניין רב מאוד

עניין

רב

עניין מועט

אין עניין

א. לדעת יותר על השפעת פעולות האדם על תהליך התחממות כדור הארץ

 

 

 

 

ב. ללמוד יותר על תהליך ההתחממות העולמי

 

 

 

 

ג. להפחית את השימוש שלי  במכשירים וחומרים הפולטים גזי חממה לאטמוספרה

 

 

 

 

ד. להצטרף לארגון הפועל להפחתת הפעולות האנושיות בהן נפלטים גזי חממה לאטמוספרה

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/08/2010  

עדכוני rss