education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
אוריינות מדעית - טכנולוגית
משימה: פיאזומטר ו"נביחת" הבולדוג
 


 

שאלה 1

לפניכם איור של חתך בשכבות הסלע שמעליהן בנויה תחנת הדלק, הנמצאת על פני השטח.

היכן לדעתכם יימצאו מי התהום?

א.      בתוך שכבת סלע החרסית

ב.      בשכבת אבן החול שמעל לחרסית

ג.       בשכבת אבן החול שמתחת לחרסית

ד.      לאורך הנחל שעל פני השטח

שאלה 2

באיור ניתן להבחין בשלושה מרכיבים של כדור הארץ: אטמוספרה, הידרוספרה וגיאוספרה.

א. סמנו בחיצים צבעוניים/מקווקווים על גבי האיור את הדרך המחזורית שעושים המים במעברם בין המרכיבים השונים. רשמו ליד כל חץ מהו התהליך שמתרחש.

ב. הסבירו מהי הסכנה מדליפת דלק מהמכלים התת-קרקעיים. להדגמת תשובתכם סמנו בחיצים בצבע אחר על גבי השרטוט הסכמתי את הדרך שעושה הדלק הדולף מהמכלים התת-קרקעיים.

שאלה 3

קבוצת תלמידים החליטה לבדוק בניסוי את הקשר בין סוג הקרקע לקצב זיהום מי התהום. לשם כך לקחו שלוש מבחנות: באחת קרקע חרסיתית הבנויה מגרגרים בגודל של כ- 0.065 מילימטר, בשנייה גרגרי חול דק בגודל של בין 0.25-0.5 מילימטר, ובשלישית גרגרי חול גס בגודל של מעל 1 מילימטר. לכל אחת מהמבחנות שפכו באטיות 25 סמ"ק דלק, ומדדו בפרקי זמן של 5 דקות את כמות הדלק שחלחל בכל מבחנה.

מהו המשתנה התלוי (מושפע) בניסוי זה?

א.      כמות הדלק שחלחלה

ב.      גודל הגרגר

ג.       מספר המבחנות

ד.      זמן הניסוי

שאלה 4

בקרב התלמידים התעורר ויכוח לגבי מידת הנזק שיכול להיגרם למי התהום כתוצאה מדליפת דלק. סמנו בטבלה אילו מההיגדים שנאמרו על ידי התלמידים נכונים ואילו אינם נכונים. סמנו V בעמודה המתאימה:

 

 

היגדים

נכון

לא נכון

א

מאחר והדלק קל מהמים הוא מזהם רק את שכבת מי התהום העליונה.

 

 

ב

מאחר והדלק נדיף הוא יתנדף כאשר המים יגיעו לפני השטח ואז לא יישאר זיהום במים.

 

 

ג

די בכמות קטנה של דלק על מנת לפסול כמות גדולה מאד של מי תהום כמי שתייה.

 

 

ד

הדלק יזהם את מי השתייה רק אם יש באר השואבת מים בסביבת התחנה.

 

 

ה

דלק שיגיע למי התהום בנקודה מסוימת ינוע עם מי התהום באיטיות לכיוון הים ויזהם נפח עצום של מים.

 

 

שאלה 5

קבוצת ילדים גילתה כי לנחל העובר ליד מקום מגוריהם מוזרמים מי שפכים של מפעל תעשייתי. הם פנו במכתב למנהל המפעל וטענו כלפיו שמפעלו מזהם את מי התהום.

מנהל המפעל ענה להם שהם טועים, מאחר והנחל זורם על פני השטח ומי התהום באזור נמצאים בעומק של 50 מטר מתחת לפני השטח. מדובר ב-50 מטר של סלע קשה מאד שמפריד בין מי הנחל למי התהום ולכן אין ביניהם כל מגע.

האם תשובתו של בעל המפעל צריכה לספק את הילדים? הסבירו

שאלה 6

שמעתם על תחנת דלק המזהמת את סביבתכם. ציינו דרך אחת בה הייתם נוקטים כדי להשפיע על אותה חברה להפסיק את הזיהום.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/08/2010  

עדכוני rss