education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
אוריינות מדעית - טכנולוגית
מחוון: חקר האטמוספרה
 

הנושאים בתכנית הלימודים:

כדור הארץ והיקום – אטמוספרה

ההקשר:

סביבה בהיבט גלובלי, בריאות, סכנות

המקור:


שאלה 1

מטרת השאלה

ידע של מדע – אורכי גל והקשר לקרינה אלקטרומגנטית

יכולות – הבנת הנקרא ויכולת זיהוי עקרון מדעי משותף

ניקוד מלא (100%)

א. תשובה נכונה אם ציינו לפחות שלושה אמצעים שונים : מעבורת חלל, צילומים ומדידות במספר אורכי גל, מטוס מחקר, דגימות אבק וחישה מרחוק של קרינת השמש, תחנות קרקעיות, תצפיות ומדידות מטאורולוגיות.

ב. העיקרון המשותף הוא החזרה של גלים אלקטרומגנטים (או- חישה מרחוק).

ניקוד חלקי (50%)

ענו רק על אחד הסעיפים (סעיף א – האמצעים,  או סעיף ב – העקרון הפיזיקלי המשותף).   

ללא ניקוד

תשובה אחרת, או לא ענו

שאלה 2

מטרת השאלה

ידע של מדע – שכבות האטמוספרה והתופעות המתרחשות בהן.

יכולות – הבנת הנקרא, יישום ידע של מדע במצב נתון.

ניקוד מלא (100%)

א. טרופוספרה  ב. טרופוספרה  ג. טרופוספרה  ד. תרמוספרה

ניקוד חלקי (25%)

לכל תשובה נכונה.

ללא ניקוד

כל התשובות אינן נכונות, או לא ענו.

שאלה 3

מטרת השאלה

ידע של מדע – הרכב האוויר.

ניקוד מלא (100%)

ב

ללא ניקוד

כל תשובה אחרת, או לא ענו.

שאלה 4

מטרת השאלה

ידע על מדע – הנחות

יכולות – זיהוי הנחות שנעשו בהסקת מסקנות.

ניקוד מלא (100%)

ניסוחים אפשריים להשערה – א. קיים קשר בין אבק באטמוספרה לבין מחלות כלי הנשימה ב. אם כמות האבק באטמוספרה גדלה, עולה השכיחות של מחלות כלי הנשימה.  

ההנחה היא שהאבק שגורם למחלות כלי הנשימה בארץ הגיע בסופות אבק ממדבר סהרה שבאפריקה.

ניקוד חלקי (50%)

ציינו רק את ההשערה או רק את ההנחה.

ללא ניקוד

תשובה אחרת, או לא ענו.

שאלה 5

מטרת השאלה

ידע על מדע – הבחנה בין הנחה, השערה ומסקנה.            

ניקוד מלא (100%)

ג

ללא ניקוד

כל תשובה אחרת, או לא ענו.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/08/2010  

עדכוני rss