education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
אוריינות מדעית - טכנולוגית
מחוןן: דלק פוסילי
 

הנושאים בתכנית הלימודים:

כדור הארץ והיקום – גיאוספרה;  אנרגיה ואינטראקציה – מקורות אנרגיה

ההקשר:

משאבי טבע בהיבט גלובלי – משאבים מתחדשים ומתכלים

המקור:

איורים - אתר אקלים גלובלי http://www.gcrio.org/ipcc/qa/02.html


שאלה 1

מטרת השאלה

יכולות – הבנת הנקרא

ניקוד מלא (100%)

ב

ללא ניקוד

תשובה אחרת, או לא ענו.

שאלה 2

מטרת השאלה

ידע של מדע – מקור אנרגיה ראשוני

ניקוד מלא (100%)

ג

ללא ניקוד

תשובה אחרת, או לא ענו.

שאלה 3

מטרת השאלה

בדיקת ידע של מדע – גלגולי אנרגיה בתהליך היווצרות הנפט והשימושים בו.

יכולות – יישום ידע של המדע ושימוש בייצוגים.

 

ניקוד מלא (100%)

אזכור גלגולי האנרגיה הבאים:

 

ניקוד חלקי (33%)

לכל אחד מהגלגולים הנ"ל.

ללא ניקוד

תשובה אחרת, או לא ענו.

שאלה 4

מטרת השאלה

ידע של מדע – מחזור הפחמן

ניקוד מלא (100%)

ג

ללא ניקוד

תשובה אחרת, או לא ענו.

שאלה 5

מטרת השאלה

ידע של מדע – מעברי חומר ואנרגיה בכדור הארץ

יכולות – זיהוי ייצוגים מתאימים למעברי חומר ואנרגיה בכדור הארץ

ניקוד מלא (100%)

ד

ללא ניקוד

תשובה אחרת, או לא ענו.

שאלה 6

מטרת השאלה

יכולות -  פיתוח טיעון מדעי והסבר תופעות באופן מדעי

ניקוד מלא (100%)

בתשובה מופיעים המרכיבים הבאים: א. השימוש בדלק פוסילי משחרר פחמן דו חמצני לאטמוספרה, ב. פחמן דו חמצני הוא הגורם העיקרי לאפקט החממה (להתחממות כדור-הארץ)

ניקוד חלקי (50%)

אם הוזכר בתשובה רק מרכיב א או רק מרכיב ב.

ללא ניקוד

תשובה אחרת, או לא ענו.

שאלה 7

מטרת השאלה

עמדות –  גילוי אחריות כלפי פיתוח בר-קיימא (השלכות סביבתיות וגלובליות של פעולות הפרט).

אין ניקוד

 


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/08/2010  

עדכוני rss