education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
אוריינות מדעית - טכנולוגית
מחוון: התחממות כדור הארץ
 

הנושאים בתוכנית הלימודים:

כדור הארץ והיקום - אטמוספרה

ההקשר:

סכנות בהיבט גלובלי – שינויי אקלים.איכות הסביבה בהיבט גלובלי

המקור:

  1. גלגולים באטמוספרה, מטמו"ן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, 2002.
  2. יאיר י., זיו ב., מבוא למטאורולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, 1993.


 

שאלה 1

מטרת השאלה

ידע של מדע – תהליך השריפה ופחמן דו חמצני

יכולות - יכולת להסביר תופעות באופן מדעי

ניקוד מלא (100%)

תיאור פעולה אנושית הגורמת לשחרור פחמן דו-חמצני או עליית ריכוזו. לדוגמה: בתהליך השריפה משתחרר פחמן דו-חמצני, וכך ריכוזו באטמוספרה גדל;

כריתת יערות גורמת לקליטה נמוכה יותר של פחמן דו-חמצני על-ידי העצים וכך לעלייה בריכוז הפחמן הדו-חמצני באטמוספרה.

ללא ניקוד

תשובה שאינה נכונה, או לא ענו.

שאלה 2

מטרת השאלה

יכולות – יכולת לזהות ייצוגים מתאימים (הבנת גרף), וניתוח נתונים.

ניקוד מלא (100%)

 (יתקבלו תשובות עם סטייה של 10%)

ניקוד חלקי (80%)

הדרך נכונה ויש טעות בחישוב.

ניקוד חלקי (50%)

יש פתרון ללא דרך החישוב.

ללא ניקוד

תשובה שאינה נכונה, או לא ענו.

שאלה 3

מטרת השאלה

יכולות –  בדיקת יכולת לטעון טיעון המתבסס על ראיות מדעיות;

הפקת מידע מטקסט ומגרף.

ניקוד מלא (100%)

הטענה: יש לצמצם את כמות חומרי הדלק ששורפים.

נימוק: זה יצמצם את מידת ההתחממות של כדור הארץ.

ההסברים (נימוקים לנימוק): ישנם נתונים המצביעים על עלייה בריכוז הפחמן הדו-חמצני באטמוספרה. הפחמן הדו-חמצני נפלט גם מפעולות אדם והוא גז חממה. לכן יש סיכוי רב שצמצום כמות חומרי הדלק ששורפים, יקטין את התחממות כדור הארץ.

ניקוד חלקי (50%)

הוצגה טענה ורק חלק מהנימוקים.

ללא ניקוד

כל תשובה אחרת, או לא ענו.

שאלה 4

מטרת השאלה

ידע על מדע – זיהוי נתונים התומכים בטענה.

ניקוד מלא (100%)

א- לא   ב- כן   ג- לא    ד- כן

ניקוד חלקי (25%)

על כל תשובה נכונה.

ללא ניקוד

כל התשובות לא נכונות, או לא ענו.

שאלה 5

מטרת השאלה

ידע על מדע –  ראיות מדעיות.

ניקוד מלא (100%)

ב, ג, ד

ניקוד חלקי (33%)

על כל תשובה נכונה.

ללא ניקוד

תשובה א, או לא ענו.

שאלה 6

מטרת השאלה

בדיקת עמדות – גילוי עניין במדע, אחריות אישית ונכונות לנקוט יוזמה.

אין ניקוד

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/08/2010  

עדכוני rss