education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
אוריינות מדעית - טכנולוגית
מחוון: אסון הצונאמי
 

הנושאים בתכנית הלימודים:

כדור הארץ והיקום – גיאוספרה

ההקשר:

סכנות בהיבט גלובלי

המקור:


 

שאלה 1

 

מטרת השאלה

יכולות – הפקת מידע מטקסט, קריאת מפה, שילוב שני ייצוגים והסקת מסקנות מהם.

ניקוד מלא (100%)

א. רעידות האדמה ממוקמות באזורי גבולות בין לוחות, משום שהן נוצרות בעקבות שחרור אנרגיה בזמן תזוזת הלוחות.

ב. צויינה דוגמה לגבול התכנסות ודוגמה לגבול פתיחה.

דוגמאות לגבול התכנסות: לוח הודו ואירו-אסיה, לוח האוקיינוס השקט ואוסטרליה, לוח אוסטרליה ואירו-אסיה, לוח צפון אמריקה והאוקיינוס השקט.

דוגמאות לגבול פתיחה: לוח אפריקה ודרום אמריקה, לוח אנטארקטיקה והאוקיינוס השקט, לוח אוסטרליה ואנטארקטיקה.

ניקוד חלקי (50%)

אחת מהתשובות נכונה (א או ב).

ניקוד חלקי (25%)

לכל דוגמה שציינו בסעיף ב'.

ללא ניקוד

תשובה אחרת או לא ענו

שאלה 2

מטרת השאלה

ידע של מדע – העברת אנרגיה על ידי גלים, גלי מים לעומת גלים סיסמיים.

ניקוד מלא (100%)

ב

ללא ניקוד

כל תשובה אחרת או לא ענו.

שאלה 3

מטרת השאלה

יכולות – הבנת הנקרא והפקת מידע מטקסט

ניקוד מלא (100%)

ב, ג, ה

ניקוד חלקי (33%)

אחת מהתשובות הנכונות

ללא ניקוד

א, ד

שאלה 4

מטרת השאלה

ידע של מדע –  גלגולי (המרות) אנרגיה וסוגי אנרגיה

יכולות –  הבנת הנקרא

ניקוד מלא (100%)

אנרגיה בסלעים מומרת לאנרגיית תנועה של הלוחות, שמומרת לאנרגיית תנועה של המים (גל צונאמי). כשההפרעה מגיעה לחוף חלק מהאנרגיה הופך לאנרגיית גובה, חלק לאנרגיית חום וחלק לאנרגיית תנועה של החפצים על החוף. (סה"כ 5 המרות)

ניקוד חלקי (20%)

לכל המרת אנרגיה נכונה.

ללא ניקוד

כל התשובות אינן נכונות, או לא ענו.

שאלה 5

מטרת השאלה

ידע על מדע – מדע וטכנולוגיה בחברה, הסבר מדעי ולא-מדעי.

ניקוד מלא (100%)

א. מדעי, ב. דתי, ג. כלכלי (וחברתי), ד. חברתי (וכלכלי), ה. מדעי וכלכלי.

ניקוד חלקי (20%)

לכל תשובה נכונה (בסעיף ה – 10% על כל היבט).

ללא ניקוד

כל התשובות לא נכונות, או לא ענו.

שאלה 6

מטרת השאלה

שאלת עמדות  – גילוי עניין במדע

אין ניקוד

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/08/2010  

עדכוני rss