education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
אוריינות מדעית - טכנולוגית
הדמיית מבחן: משבר המים בישראל - משימה ומחוון
 

 

משימה

 

 

 

 

שאלה 1

על פי  גרפים 1 ו-2 סמנו בטבלה אילו מההיגדים הבאים נכונים ואילו אינם נכונים:

 

היגדים

נכון

לא נכון

א. כמות המים בישראל עלתה באופן משמעותי בשנים 1960 – 2000.

 

 

ב. אוכלוסיית מדינת ישראל גדלה בכל שנה במיליון תושבים.

 

 

ג. כמות המים הזמינים במדינת ישראל בשנת 2000 הייתה נמוכה מאוד     

   בהשוואה לממוצע העולמי.

 

 

ד. אוכלוסיית מדינת ישראל גדלה באופן משמעותי בשנים 1960 – 2000.

 

 

ה. כל המדינות הגובלות בישראל עניות במים מכיוון שהאקלים באזור הוא   

    מדברי.

 

 

 

שאלה 2

התחזית של נציב המים היא: "בשנת 2020 תצרוך מדינת ישראל קרוב ל-2700 מלמ"ק מים".

על מה מתבסס נציב המים בדבריו אלה? פרטו את תשובתכם.

 

שאלה 3

  

קיימת הסכמה רחבה בין מדענים שחוקרים את אקלים כדור הארץ, כי אנו נמצאים בעיצומו של שינוי אקלימי גלובלי, שאחד הביטויים שלו באזורינו הוא בתהליכי מידבור - מעבר לאקלים צחיח יותר.

א.כיצד ישפיע תהליך המידבור על כמות המים הזמינה לנפש בישראל?

 

ב. הסבירו את תשובתכם על סמך הנתונים שבגרפים.

 

שאלה 4

 

לפניכם גרף המציג את סה"כ צריכת המים במגזרים שונים בישראל החל מ-1960 עד ימינו וצפי לצריכת מים עד 2020. התבוננו בגרף וענו על השאלות הבאות:

 

 

א. איזה מגזר צורך כיום את כמות המים הגדולה ביותר?

ב. באיזה מגזר הייתה העלייה הגדולה ביותר בצריכה מאז 1960?

ג. מהי התחזית לגבי השינויים הצפויים במהלך השנים" הבאות בצריכת המים של כל אחד מהמגזרים במדינת ישראל ?

ד. על מה לדעתכם מבוססת התחזית לגבי צריכת המים בחקלאות ובתעשייה?

ה. כיצד ישפיעו השינויים הצפויים בצריכת המים של כל שלושת המגזרים ביחד על צריכת המים הכללית ועל משבר המים בישראל?

 

שאלה 5

תרשים 4 מתאר את התפלגות צריכת המים הביתית לשימושים שונים. היעזרו בתרשים זה כדי להסביר כיצד אתם יכולים לצמצם את צריכת המים האישית שלכם ובכך לסייע לצמצום צריכת המיםהכללית של מדינת ישראל.

                                       

 

 

 

חזרה


מחוון

 

הנושאים בתכנית הלימודים:

כדור הארץ והיקום –הידרוספרה

ההקשר:

משאבי טבע  וסביבה בהיבט אישי וחברתי

המקור:

המקור ממנו עובדה המשימה: כוכב הלכת הכחול, מטמו"ן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, 1999.

המקור לנתונים בגרפים: משאבים וסביבה, המרכז להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית בירושלים, משרד החינוך 2004.

 

 

שאלה 1

מטרת השאלה

יכולות – זיהוי ופענוח ייצוגים גרפיים מסוגים שונים והסקת מסקנות.

ניקוד מלא (100%)

א- לא נכון, ב- לא נכון, ג- נכון, ד- נכון, ה- לא נכון.

ניקוד חלקי (20%)

לכל תשובה נכונה.

ללא ניקוד

כל התשובות אינן נכונות, או לא ענו.

 

שאלה 2

מטרת השאלה

יכולות – איתור מידע מגרפים, עיבוד המידע והסקת מסקנות.

ניקוד מלא (100%)

נציב המים מתבסס בדבריו על גודל האוכלוסייה בישראל בשנת 2020 לפי גרף 1 – 8.6 מיליון אנשים, ועל כמות המים המתוקים הזמינים לשנה לאדם בישראל, לפי גרף 2 – 312 מ"ק (בהנחה שכמות זו לא תשתנה בשנת 2020). חישוב צריכת המים של כל האוכלוסייה:

ללא ניקוד

תשובה אחרת, או לא ענו.

 

שאלה 3

מטרת השאלה

ידע של מדע – הקשר בין אקלים מדברי לכמות המים הזמינים

יכולות – הסבר תופעות באופן מדעי , יישום ידע והסקת מסקנות.

ניקוד מלא (100%)

א. כמות המים הזמינה לנפש תקטן.

ב. אקלים צחיח יותר משמעותו פחות מים זמינים לנפש, זה יתבטא בירידת הערך בגרף 2 . אם בנוסף לכך האוכלוסייה תמשיך לגדול לפי גרף 1, אזי כמות המים הזמינים לנפש תקטן עוד יותר.

ניקוד חלקי (50%)

ענו רק על א', ללא הסבר.

ללא ניקוד

תשובה אחרת, או לא ענו.

 

שאלה 4

מטרת השאלה

יכולות – בדיקת היכולת לזהות ולפענח ייצוגים (גרף) ולהסיק מהם מסקנות.

ניקוד מלא (100%)

א)      המגזר החקלאי

ב)      המגזר הביתי

ג)       התחזית היא שהמגזר הביתי והתעשייתי נמצאים במגמת עליה בעוד שהמגזר החקלאי במגמת ירידה.

ד)      התחזית לגבי המגזר התעשייתי מבוססת על ההנחה שצמיחה כלכלית תביא להגדלת הביקוש למים בתעשייה. במגזר החקלאי מניחים שיהיה ניתן לשמור על רמת צריכת המים ואולי אף להורידה בעקבות פעולות חסכון (כגון: הקטנת שטחי חקלאות, מעבר לגידולים הצורכים פחות מים, הגדלת השימוש במי קולחין)

ה)     השינויים בצריכת המים של המגזרים השונים יגרמו לעליה בצריכת המים הכללית. בעקבות זאת יגדל המחסור במים, משום שכמות המים הזמינים אינה גדלה.               

ניקוד חלקי

18%– לכל אחד מהסעיפים א, ב, ג, ה.

28% – לסעיף ד

ללא ניקוד

כל התשובות אינן נכונות, או לא ענו.

 

שאלה 5

מטרת השאלה

ידע כללי – אמצעים לחסכון במים.

יכולות – זיהוי ופענוח ייצוגים שונים והסקת מסקנות ; הסבר מדעי תוך פיתוח טיעון מבוסס.                   

ניקוד מלא (100%)

על כל תשובה שתדגים פעולה אישית  לצמצום צריכת המים.

ללא ניקוד

תשובה אחרת, או לא ענו.

 

 

 

 

חזרה

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/08/2010  

עדכוני rss