education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
אוריינות מדעית - טכנולוגית
מחוון: כמעט תאונה
 

הנושאים בתוכנית הלימודים: אנרגיה ואינטראקציה - תנועה וכוחות.
ההקשר: סכנות בידי אדם בהיבט אישי וחברתי.
המקור: אנרגיה ושימורה, מטמו"ן, המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע, 2002.שאלה 1

מטרת השאלה

בתחום היכולות- לבדוק יכולת ניתוח ראיות מדעיות והסקת מסקנות מהן, כולל קריאה וניתוח טבלה.

ניקוד מלא (100%)

 

א. כ- 90 קמ"ש (סטייה בטווח של 95-85)

ב. כ- 70 מ' (סטייה בטווח של 70-67)

ניקוד חלקי (50%)

רק אחת התשובות נכונה.

ללא ניקוד

כל תשובה אחרת או לא ענו.

 

שאלה 2

מטרת השאלה

בתחום היכולות- לבדוק יכולת תיאור סיטואציה באופן מדעי.

ניקוד מלא (100%)

 

יש לציין בתשובה מלאה את המושגים: מרחק עצירה, מרחק בלימה, מרחק (או זמן) תגובה, מהירות.

תשובה מלאה לדוגמה: מכונית מסחרית נסעה במהירות של כ-90 קמ"ש מאחורי מכונית פרטית. המכונית הפרטית בלמה בפתאומיות והמכונית המסחרית אחריה. מרחק התגובה של המכונית המסחרית היה כ-18 מ' ומרחק הבלימה 50 מ'. לכן מרחק העצירה כ- 68 מ'.

ניקוד חלקי (25%)

על כל שימוש נכון במושג מהמושגים המבוקשים: מהירות, מרחק עצירה, מרחק בלימה, מרחק או זמן תגובה. (ניקוד ינתן גם אם היתה טעות בשאלה 1 והערכים המספריים המופיעים בתאור אינם נכונים).

ללא ניקוד

כל המושגים חסרים או לא ענו.

 

שאלה 3

מטרת השאלה

בדיקת ידע על המדע - לבדוק יכולת זיהוי ראיות מדעיות.

ניקוד מלא (100%)

ב, ד

ניקוד חלקי (50%)

אחת מהתשובות הנ"ל.

ללא ניקוד

א ו/או ג, או לא ענו.

 

שאלה 4

מטרת השאלה

בדיקת ידע של מדע, שאינו מצוי בקטע.

בתחום היכולות: לבדוק יכולת יישום ידע מדעי.

יכולת הפקת מידע מטבלה.

ניקוד מלא (100%)

א. נכון   ב. לא נכון   ג. נכון   ד. נכון   ה. לא נכון

ניקוד חלקי (20%)

על כל תשובה נכונה.

ללא ניקוד

כל התשובות אינן נכונות או לא ענו

 

שאלה 5

מטרת השאלה

בדיקת ידע של מדע, שאינו מצוי בקטע.

בתחום היכולות: לבדוק יכולת יישום ידע מדעי במצב נתון.

ניקוד מלא (100%)

ב, ה

ניקוד חלקי (50%)

על כל תשובה נכונה

ללא ניקוד

א ו/או ג ו/או ד, או לא ענו.

 

שאלה 6

מטרת השאלה

שאלת עמדות – לבדוק את מידת התמיכה בשימוש במידע עובדתי והסברים רציונאליים (לעומת מידע סובייקטיבי) בסיטואציות חברתיות ואישיות.

אין ניקוד

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/04/2005  

עדכוני rss