education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
אוריינות מדעית - טכנולוגית
מחוון: תנור שמש
 

הנושאים בתכנית הלימודים: אנרגיה ואינטראקציה – סוגי אנרגיה והמרה.
ההקשר: משאבי- טבע


שאלה 1

מטרת השאלה

יכולות – מיומנות של הבנת-הנקרא.

יכולת להסביר תופעות באופן מדעי וליישם ידע מדעי.

יכולת הפקת מידע מאיור.

ניקוד מלא (100%)

 

א. המראות המישוריות קולטות את קרינת השמש ומכוונות אותה למזון שבתנור. (50%).

ב. אלומת הקרינה מהשמש פוגעת במראות ומוחזרת מהמראות אל תוך חלל התנור. בנוסף, יש קרינה ישירה שפוגעת במזון.
(50%).

ניקוד חלקי (90%)

ענו על סעיף א' נכון ובסעיף ב' לא ציינו את מסלול הקרינה הישירה.

ניקוד חלקי (50%-40%)

ענו נכון רק על סעיף א' או רק על סעיף ב' – (50%),

או ענו רק על סעיף ב' בלי לציין את מסלול הקרינה הישירה - 
(40%).                                 

ללא ניקוד

לא ענו נכון על שני הסעיפים, או לא ענו.

 

שאלה 2

מטרת השאלה

יכולות -  בדיקת  יכולת ליישם ידע של המדע ולפרש תופעה.

ניקוד מלא (100%)

 

מיכל צודקת בטענתה, מכיוון ששחור הוא צבע הבולע את כל קרינת השמש הנופלת עליו, כך שרוב אנרגיית הקרינה מתגלגלת לאנרגיית חום.

ללא ניקוד

תשובה אחרת או לא ענו.

 

שאלה 3

מטרת השאלה

יכולות -  בדיקת יכולת ליישם ידע של המדע ולפרש תופעה

ידע במדע – תכונות חומרים..            

ניקוד מלא (100%)

100%: תשובות ב ו- ד.

ניקוד חלקי (50%)

סומנה רק אחת מהתשובות הנכונות ב או ד.

ללא ניקוד

סומנו תשובות לא נכונות או לא ענו.

 

שאלה 4

מטרת השאלה

יכולות - בדיקת יכולת יישום של ידע מדעי.

ידע על מדע - בדיקת ההבנה של תפקיד המדע והטכנולוגיה בחברה.

ניקוד מלא (100%)

 

על סימון נכון של כל אחד מהסעיפים ב, ג, ד, ה – 20%.

צויינו הנימוקים המדעיים ג', ד' – 10% על כל אחד.

ניקוד חלקי

לפי מספר הסעיפים שסומנו נכון ולפי מספר הנימוקים המדעיים שצויינו.

ללא ניקוד

כל התשובות אינן נכונות, או לא ענו.

 

שאלה 5

מטרת השאלה

ידע במדע – נצילות וחישוב כמויות אנרגיה.

ניקוד מלא (100%)

סעיף ג'.

ללא ניקוד

סומנה כל תשובה אחרת,או לא ענו.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/09/2005  

עדכוני rss