education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
אוריינות מדעית - טכנולוגית
הדמיית מבחן: חשבון החשמל - משימה ומחוון
 

 

משימה

        

האם הסתכלתם אי פעם על חשבון החשמל הביתי?

החשבון  מכיל פרטים רבים, בנוסף לסכום שיש לשלם עבור צריכת החשמל.

חשבון החשמל הביתי מכיל: צריכת החשמל הביתית בתקופת החשבון (חודשיים) ביחידות של קילוואט-שעה (קוט"ש). המחיר עבור כל קילוואט-שעה, וסך-כל התשלום עבור הצריכה. בנוסף מחייבת חברת החשמל בתשלום קבוע לתקופת החשבון, ובתשלום מס ערך מוסף (מע"מ).

 

 

 

 

שאלה 1

התבוננו באיור, ענו על השאלות והסבירו כיצד חושב כל אחד מהנתונים.

א. מהו מספר ימי החיוב עליהם יש לשלם בעבור צריכת החשמל?

    הסבר:

ב. מהי צריכת החשמל בתקופה זו?  

    הסבר:

ג. מהו הסכום לתשלום עבור צריכת החשמל בלבד?

    הסבר:

ד. מהו הסכום הכולל לתשלום?  

    הסבר:

 

שאלה 2

היחידה קילוואט-שעה [KWh] המופיעה בחשבון החשמל הביתי מתארת יחידת אנרגיה.

יחידת אנרגיה זו מתקבלת מהמכפלה של יחידת הספק (קילוואט) ביחידת זמן (שעה).

הספק מוגדר כאנרגיה ביחידת זמן.

בנוסף ליחידה קילואט-שעה קיימות יחידות אנרגיה מקובלות נוספות כגון: קלוריה [cal], או

ג'ול [J], והקשרים בין 3 היחידות הללו הם:

1 [KWh] = 860,000 [cal] = 3,600,000 [J]

הסבירו מדוע לדעתכם בחרו בחשבון החשמל להשתמש ביחידת קילוואט-שעה, ולא באחת מיחידות האנרגיה המקובלות של קלוריות או ג'ול.

שאלה 3

עליכם להעריך את סדר הגודל של צריכת החשמל של מדינת ישראל כולה.

ידועה לכם צריכת החשמל בביתכם (מתוך חשבון החשמל שלכם).

סמנו את ההיגד הנכון ונמקו את תשובתכם.

א. ניתן להעריך את צריכת החשמל של מדינת ישראל באמצעות
    הכפלת הצריכה הפרטית בביתכם במספר התושבים במדינת
   ישראל.

ב. ניתן להעריך את צריכת החשמל של מדינת ישראל באמצעות
    הכפלת הצריכה הפרטית
בביתכם במספר הבתים במדינת
    ישראל.

ג. אין מספיק נתונים כדי להעריך את צריכת החשמל של מדינת ישראל
    כולה.

שאלה 4

בגרף שלפניכם (מתוך חשבון החשמל הביתי), מתוארת צריכת החשמל הדו-חודשית של משפחת נבון, במשך שלוש השנים האחרונות.

 

 

 

ענו על השאלות הבאות:

א. מתי הייתה צריכת החשמל הקטנה ביותר (מינימלית) של
    משפחת נבון?

ב. מתי הייתה צריכת החשמל הגדולה ביותר (מכסימלית) של
    משפחת נבון?

ג. ממה יכולים לנבוע ההבדלים בצריכת החשמל בין חודשי השנה
    השונים?

ד. ממה יכולים לנבוע ההבדלים בצריכת החשמל בין השנים
    השונות?

שאלה 5

כדי שיזרום זרם חייב להיות מעגל סגור. כלומר, הזרם שעובר דרך המכשירים "חוזר" אל חברת החשמל.

אלעד טוען: " אם הזרם החשמלי המגיע לבית הצרכן מוחזר דרך כבלי החשמל אל חברת החשמל, אז למה אני צריך לשלם לחברת חשמל על צריכת החשמל? הרי הם מקבלים בחזרה את כל הזרם החשמלי שהעבירו אלי".

האם אתם מסכימים לטענתו של אלעד?  הסבירו.

חזרה

מחוון

הנושאים בתכנית הלימודים: אנרגיה ואינטראקציה – אנרגיה חשמלית
ההקשר: צריכת אנרגיה בהיבט אישי וחברתי


שאלה 1

מטרת השאלה

יכולות – הבנת-הנקרא וניתוח נתונים מטבלה

ניקוד מלא (100%)

    א.         מספר ימי החיוב 63 יום. הנתון מבוסס על מציאת מספר הימים שעברו מתאריך הקריאה הקודמת (31/11) עד תאריך הקריאה הנוכחית (01/02).

    ב.         צריכת החשמל בתקופה זו היא 941 קילוואט-שעה. הצריכה מחושבת באמצעות ההפרש בין הקריאה הנוכחית של מונה החשמל (41724), לבין הקריאה הקודמת (40783).

     ג.          מחיר לתשלום עבור צריכת החשמל הוא 403.69 ש"ח.  מחיר זה מחושב על פי מכפלת הצריכה בקילוואט-שעה (941) במחיר של 1 קילוואט-שעה (42.9 אגורות).

    ד.         התשלום הכולל הוא 506.59 ש"ח. הוא מתקבל על ידי סכום התשלום עבור צריכת החשמל (סעיף קודם) התשלום הקבוע (29.29 ש"ח) ומע"מ של 17% (73.61 ש"ח).

ניקוד חלקי (25%)

על כל תשובה נכונה (5% – לרישום נכון של נתון, 20% – להסבר נכון)

ללא ניקוד

כל התשובות אינן נכונות, או לא ענו.

שאלה 2

מטרת השאלה

ידע של מדע – יחידות אנרגיה

יכולות – השוואה

ניקוד מלא (100%)

היחידה קילוואט-שעה מציינת כמות גדולה יחסית של אנרגיה. היחידות המקובלות כגון: קלוריה או ג'אול, מסמנות כמות קטנה יחסית של אנרגיה. צריכת חשמל ביתית במשך חודש כוללת כמות גדולה של אנרגיה, ולכן נוח להשתמש ביחידות המודדות כמויות גדולות.

או: היחידה קילוואט-שעה מאפשרת התייחסות להפעלת המכשירים החשמליים בבית. על כל מכשיר חשמלי מצוין הספק החשמל הנדרש להפעלתו. מכפלת הספק המכשיר(ביחידות קילוואט) במספר השעות בהן הוא מופעל נותנת את כמות האנרגיה שצורך מכשיר זה.

ללא ניקוד

תשובה שאינה נכונה, או לא ענו.

שאלה 3

מטרת השאלה

יכולות – בדיקת יכולת יישום של ידע מדעי.

ניקוד מלא (100%)

רק היגד ג' נכון. נימוק: מכיוון שצריכת החשמל של כל מדינת ישראל מורכבת מצריכה ביתית, צריכה של מסחר ושירותים, וצריכה של התעשייה. לא בכל בית צורכים אותה כמות אנרגיה חשמלית, ולכן על פי צריכת אנרגיה חשמלית של משפחה אחת לא ניתן להעריך את צריכת האנרגיה החשמלית של המדינה כולה.

ללא ניקוד

התשובה אינה נכונה, או לא ענו.

שאלה 4

מטרת השאלה

יכולות – הפקת מידע מגרף והעלאת השערות

ניקוד מלא (100%)

    א.         בחודשים מאי-יוני 2002 הייתה צריכת החשמל מינימלית.

    ב.         בחודשים ינואר-פברואר 2004 הייתה צריכת החשמל מכסימלית.

     ג.          קיימים הבדלים בצריכת החשמל הביתית בין חודשי השנה השונים, מכיוון שבקיץ מופעלים חלק מהמכשירים שאינם מופעלים בחורף (כגון מזגן לקירור), ולהיפך (כמו תנור חימום).

    ד.         קיימים הבדלים בצריכת האנרגיה החשמלית בין השנים כתוצאה מסיבות שונות כגון: שינוי במספר הנפשות הגרות בדירה, שינויים בתנאי האקלים (קיץ חם במיוחד, או חורף קר במיוחד), הוספת מכשירים חשמליים כתוצאה מעלייה ברמת החיים, וכו'.

ניקוד חלקי (25%)

על כל תשובה נכונה.

ללא ניקוד

כל התשובות אינן נכונות, או לא ענו.

שאלה 5

מטרת השאלה

ידע של מדע – חוק שימור האנרגיה ומעגל חשמלי סגור

ניקוד מלא (100%)

התשלום לחברת החשמל אינו על הזרם העובר, אלא על צריכת האנרגיה החשמלית. בבית הצרכן מומרת האנרגיה החשמלית לסוגי אנרגיה שונים כגון: אור, חום, קול, וכו'. האנרגיה לאחר ההמרה אינה מוחזרת לחברת החשמל דרך החוטים.

ללא ניקוד

כל תשובה אחרת, או לא ענו.

 

חזרה 


 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/06/2005  

עדכוני rss