education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
חטיבה עליונה
 

אפשר לרכוש את תכניות הלימודים בהוצאת "מעלות",

רח' קרליבך 29, תל-אביב, 61201

טלפון: 03-5614121

פקס: 03-5611996

 

 

 אזרחות

לכל בתי הספר העיוניים בישראל, י'-י"ב
(יהודים - כלליים ודתיים - ערביים ודרוזים)
מהדורה מעודכנת, תשס"ב

לתכנית

 

 אמהרית

לבית הספר הכללי והדתי, ז'-י"ב
תשנ"ט

 

 אמנות

תכנית לימודים לחטיבה העליונה לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי
תשע"א

לתכנית

 

 אמנות התאטרון

תכנית בחירה לחטיבה העליונה של בית הספר הכללי
תשמ"ח
(תכנית חדשה בהכנה)

 

 אנגלית

עקרונות וסטנדרטים ללימוד אנגלית כשפה זרה
בבית הספר היסודי והעל יסודי
תכנית חדשה, תשס"א
לתכנית - בשפה האנגלית
לתכנית - בשפה העברית

 

הוראת אנגלית לדוברי אנגלית במערכת החינוך
קווים מנחים והמלצות
תשנ"ג

 

 אנתרופולוגיה

תכנית בחירה לבית הספר הכללי, הדתי והערבי
תשנ"ח

 

 אתלטיקה קלה

נושא מתוך תכנית הלימודים בחינוך גופני
לבית הספר היסודי, לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה
תש"ס

 

 ביולוגיה

לחטיבה העליונה בכל המגזרים

תשע"א

לתכנית

 

 גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה

לחטיבה העליונה
תשס"ח

לתכנית

 

 דינים

לבית הספר הממלכתי דתי, א'-י"ב
תשנ"ד
לתכנית

 

 היסטוריה

לבית הספר הממלכתי, י'-י"ב
תשס"ג

 

 היסטוריה ממ"ד

לבית הספר הממלכתי דתי

תשע"א
לתכנית

 

 הסדנה לכתיבה עיונית ועבודות גמר

תכנית בחירה לחטיבה העליונה של בית הספר הכללי הדתי והערבי
תשנ"א

 

 השפה הרוסית

לכיתות ז'-י"ב
תשנ"ח

 

 חינוך גופני

לכיתות ג'-י"ב ולחינוך המיוחד,
בחינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי, הערבי והדרוזי
תשס"ו
לתכנית

 

 חינוך גופני

תכנית בחירה לבחינת בגרות
לחינוך הממלכתי, הממלכתי דתי, הערבי והדרוזי
תשס"א
לתכנית

 

 חינוך לבטיחות בדרכים ולטיפוח תרבות בהתנהגות בדרכים

לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי
למגזר הערבי והדרוזי,
לגן ולכיתות א' - י"ב
תשנ"ד

 

 חינוך לבריאות

תכנית מסגרת
לגן ולבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי
תשנ"א

לתכנית

 

 חינוך לתרבות הפנאי

תכנית מסגרת לגן הילדים ולכיתות א'-י"ב בחינוך הממלכתי-דתי
תשנ"ח

 

 חקלאות

תכנית הלימודים ומתכונת בחינות הבגרות בחקלאות
לבית הספר העל יסודי
תשס"ג
ניתן לקבל מהמפמ"ר לחקלאות
מר ישראל ויסנשטרן
טל : 056-282087

 

 יזמות

כיתות י' - י"ב
תש"ס

לתכנית

 

 יידיש

תכנית לימודים לחטיבה העליוניה

בבית הספר הכללי והדתי

תשס"ח

לתכנית

 

 כדוריד וכדורסל

נושאים מתוך תכנית הלימודים בחינוך גופני
לבית הספר היסודי לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה
תשנ"ד

 

 כדורעף וכדורגל

נושאים מתוך תכנית הלימודים בחינוך גופני
לבית הספר היסודי לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה
תשנ"ט

  

 כימיה

לחטיבה העליונה בכל המגזרים

תש"ע
לתכנית 

 

 כישורי חיים

לכיתות ז' - י"ב לכל המגזרים
(בהכנה)

 

 כלכלה

לבית הספר הכללי, הערבי והדרוזי
תשס"ו
לתכנית

 

 לימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה

תכנית בחירה לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי, י' - י"ב
תש"ע
לתכנית

 

 לימודי מדע וטכנולוגיה בחברה (מוט"ב)

לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי
תש"ע
לתכנית

 

 לשון ערבית

תכנית לימודים לבתי הספר העבריים

לכיתות ז'-י"ב

תשס"ט

לתכנית

 

 מדע המדינה - לימודי ממשל ופוליטיקה

מקצוע בחירה בחטיבה העליונה
בבית הספר הכללי, הדתי, הערבי והדרוזי
תשס"ד
לתכנית

 

 מדעי החיים וחקלאות

לבית הספר ההתיישבותי, י'-י"ב
תשנ"ב

 

 מדעי הים

י'-י"ב
תש"ס

 

 מדעי המחשב

בנתיב העיוני והטכנולוגי
תשנ"ט

 

 מדעי הסביבה

לחטיבה העליונה בכל המגזרים

תשס"ה

לתכנית

 

 מדעי כדור הארץ והסביבה

לבית הספר הכללי והדתי
תכנית חדשה, תשס"ד
לתכנית

 

 מוזיקה

לחטיבה העליונה

תשע"א

לתכנית

 

 מורשת דרוזית

לתלמידים בחינוך הדרוזי בכיתות א'- י"ב

תש"ע

לתכנית

 

 מחול

תכנית בחירה לבחינת בגרות במחול לחטיבה העליונה
תשמ"ט
(תכנית חדשה תתפרסם בקרוב)

 

 מחשבת ישראל

לבית הספר הכללי, י'-י"ב
תש"ס
לתכנית

 

 מחשבת ישראל בחינוך הממלכתי דתי

לבית הספר הממלכתי דתי

לתכנית

 

 מיומנויות תרגום אנגלית-עברית, עברית-אנגלית

תכנית בחירה לבית הספר הכללי והדתי, י' - י"ב
תשנ"א

 

 מקרא

למערכת החינוך הממלכתית
מגן הילדים עד כיתה י"ב
תשס"ג
לתכנית

 

 מקרא בחינוך הממלכתי דתי

לבית הספר הדתי, גן, א'-י"ב
תשנ"ג
לתכנית

 

 משחקי מחבט לכיתות ה' - י'

נושאים מתוך תכנית הלימודים בחינוך הגופני
לבתי הספר היסודיים והעל יסודיים
תשס"א

 

 מתודולוגיה

מקצוע בחירה בחטיבה העליונה
בבית הספר הכללי, הדתי והערבי
תשס"ד

לתכנית

 

 מתמטיקה

לבית הספר הכללי והדתי, י'-י"ב
תשל"ו

 

 סוציולוגיה

תכנית בחירה לבית הספר הכללי, הדתי והערבי
תשנ"ח
לתכנית

 

 ספרדית

תכנית לימודים להוראת הספרדית
בבית הספר העל יסודי
תשס"ב

לתכנית

 

 ספרות

לבית הספר העל-יסודי הכללי - כיתות ז'-י"ב
תשס"ז
לתכנית 

 

 ספרות בחינוך הממלכתי דתי

לבית הספר העל-יסודי הדתי
מהדורה מתוקנת ומעודכנת
תשס"א

לתכנית

  

 עברית

לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי, ז'-י"ב
תשס"ג
לתכנית

 

 עולם הערבים והאסלאם

לבית הספר העברי, י' - י"ב
תשס"ג

לתכנית

 

 עברית כשפה שנייה

לתלמידים עולים לכיתות א' – י"ב בבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי
תשס"ט
לתכנית

 

 עברית לבתי ספר ערביים

עברית כשפה שנייה לתלמידים ששפת אמם ערבית לכיתות ג'-י"ב
תש"ע

לתכנית

 

 עקרונות ומושגים מרכזיים במדעי החיים והחקלאות

על פי תכנית הלימודים
תשנ"ט

 

 פיזיקה

לבית הספר הכללי והדתי, י'-י"ב
תש"ם
לתכנית

 

 פילוסופיה

לבית הספר הכללי, י' - י"ב
תשס"ב

לתכנית

 

 פסיכולוגיה

תכנית בחירה לבית הספר הכללי, הדתי והערבי, י'-י"ב
תשנ"ח

 

 צרפתית

תכנית לימודים להוראת הצרפתית
לבית הספר העל-יסודי
תשס"ו
לתכנית

 

 תורה שבעל-פה בחינוך הממלכתי דתי

לבית הספר הממלכתי דתי, א'-י"ב
תשמ"ז

לתכנית

 

 תורה שבעל-פה

לבית הספר העל-יסודי הכללי, י'-י"ב
תשס"ז

לתכנית

 

 תקשורת המונים

לבית הספר הכללי, הדתי והערבי, י' - י"ב
תשנ"ג

 

 תכנית העשרה בחינוך גופני

תכנית מסגרת לפעילויות למידה נוספות לאלה
המוצעות בתכנית הלימודים בחינוך גופני
תשס"ב

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/01/2015  

עדכוני rss