education - חינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
חטיבת ביניים
 

אפשר לרכוש את תכניות הלימודים בהוצאת "מעלות",
רח' קרליבך 29, תל-אביב, 61201
טלפון: 03-5614121
פקס: 03-5611996

 

 

אזרחות

לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי, ז'-ט'
תש"ן

 

אמהרית

לבית הספר הכללי והדתי, ז' - י"ב
תשנ"ט

 

 

אמנות התיאטרון

לגן הילדים ולכיתות א'- ט'
תשנ"ח

 

אמנות כתרבות חזותית

תכנית לימודים לחטיבת הביניים לבית הספר הממלכתי והממלכתי-דתי

תש"ע

לתכנית

 

אנגלית

עקרונות סטנדרטים ללימוד אנגלית כשפה זרה
בבית הספר היסודי והעל יסודי
תכנית חדשה, תשס"א
לתכנית - בשפה האנגלית
לתכנית - בשפה העברית

הוראת אנגלית לדוברי אנגלית במערכת החינוך
קווים מנחים והמלצות
תשנ"ג

 

אתלטיקה קלה

נושא מתוך תכנית הלימודים בחינוך
גופני לבית הספר היסודי,
לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה
תש"ס

 

 

גיאוגרפיה

לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי הערבי והדרוזי, ה'-ט'
תשנ"ח

 

דינים

לבית הספר הממלכתי דתי, א'-י"ב
תשנ"ד
לתכנית

 

 

היסטוריה

לבית הספר הממלכתי, ו'-ט'

תש"ע
לתכנית

 

 

היסטוריה

לבית הספר הממלכתי דתי, ו'-ט'
תכנית מעבר

תשס"ח

לתכנית

 

 

חינוך גופני

לכיתות ג'-י"ב ולחינוך המיוחד, 
בחינוך הממלכתי, הממלכתי דתי, הערבי והדרוזי
תשס"ו

לתכנית

 

 

חינוך לבטיחות בדרכים ולטיפוח תרבות התנהגותית בדרכים

לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי,
למגזר הערבי והדרוזי,
לגן ולכיתות א' - י"ב
תשנ"ד

 

 

חינוך לבריאות

תכנית מסגרת
לגן ולבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי
תשנ"א

לתכנית

 

 

חינוך לצפייה בטלוויזיה ובקולנוע

לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי ז'- ט'
תשנ"ד

 

 

חקלאות ולימודי הסביבה

לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי
ובחוות לחינוך חקלאי, כיתות ז' - ט'
תש"ס
לתכנית

 

 

כדוריד וכדורסל

נושאים מתוך תכנית הלימודים בחינוך גופני
לבית הספר היסודי , לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה
תשנ"ד

 

 

כדורעף וכדורגל

נושאים מתוך תכנית הלימודים בחינוך גופני
לבית הספר היסודי , לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה
תשנ"ט

 

 

כישורי חיים

לכיתות ז' - י"ב בכל המגזרים
(בהכנה)

 

לימודי מדע וטכנולוגיה

לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי ז'-ט'
תשע"א

לתכנית

 

 

לשון ערבית

תכנית לימודים לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים

לכיתות ז'-י"ב

תשס"ט

לתכנית

 

מוזיקה

לכיתות א' - י"ב
לכל המגזרים
(בהכנה)

 

מורשת דרוזית

לתלמידים בחינוך הדרוזי בכיתות א'- י"ב

תש"ע

לתכנית

 

 

מחשבת ישראל

לבית הספר הממלכתי דתי, ז'-ט'
תשס"ב
לתכנית

 

מקרא

למערכת החינוך הממלכתית
מגן הילדים עד כיתה י"ב
תכנית חדשה, תשס"ג
לתכנית

 

מקרא

לבית הספר הדתי, גן, א' - י"ב
תשנ"ג
לתכנית

 

משחקי מחבט לכיתות ה' - י'

נושאים מתוך תכניות הלימודים בחינוך הגופני
לבתי הספר היסודיים והעל יסודיים
תשס"א

 

 

מתמטיקה

לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי, כיתות ז'-ט'
תש"ן
לתכנית 

 

ספרות

לבית הספר העל יסודי הכללי, כיתות ז'-י"ב

תשס"ז

לתכנית 

 

ספרות

לבית הספר הדתי, ז'-ט'
תשנ"א

 

עברית

לבית הספר הממלכתי והממלכתי הדתי, ז'- י"ב
תשס"ג
לתכנית

 

עברית כשפה שנייה

לתלמידים עולים לכיתות א' – י"ב בבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי
תשס"ט
לתכנית

 

עברית לבתי ספר ערביים

עברית כשפה שנייה לתלמידים ששפת אמם ערבית לכיתות ג'-י"ב
תש"ע

לתכנית

 

 

צרפתית

תכנית לימודים להוראת הצרפתית
לבית הספר העל-יסודי
תשס"ו
לתכנית

 

ציור וחינוך אומנותי

לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי, ז'-ט'
תשל"ח

 

תגבור לימודי יהדות (תל"י)

בבית הספר הממלכתי א'-ט'
תשס"ה
לתכנית

 

 

תורה שבעל פה

לבית הספר הממלכתי, ז'-ט'
תשל"א

 

תורה שבעל פה

לבית הספר הממלכתי דתי, א'-י"ב
תשמ"ז
לתכנית

 

 

תכנית העשרה בחינוך גופני

תכנית מסגרת לפעילויות למידה נוספות לאלה
המוצעות בתכנית הלימודים בחינוך גופני
תשס"ב

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/03/2013  

עדכוני rss