education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
הגשת בקשות להקצבות לפרויקטים ייחודיים ברשויות לשנת 2019
 

בס"ד

 

ירושלים, כא' באדר ב' תשע"ט

28 במרץ 2019

סימוכין: 2000-1080-2019-0002468

 

הגשת בקשות להקצבות לפרויקטים ייחודיים 

ברשויות לשנת 2019

 

הרינו להודיעכם כי נפתח במערכת "מרכבה" קול קורא מספר 10754 לצורך הגשת הבקשות להקצבות לפרויקטים ייחודיים לרשויות המקומיות בנושא תרבות יהודית לשנת 2019.

 

הקול קורא יהא זמין בין התאריכים:

28.3.19-11.4.19    (כ"א באדר ב'-  ו' בניסן תשע"ט)

 

יש לפתוח את הבקשה במרכבה.

 

רשאים להגיש בקשה רק מי שאושר בהקצבה מתקנה 20-49-01-05 (מפעלי לימוד בסיסי - רשויות שוטף) בלבד.

 

 

על הרשויות להודיע לכל מפקח כי נפתחה בקשה במערכת והושלמו הזנת המסמכים הבאים:

1.     הצעת התקציב שאושרה על ידי המפקח ונסרקה חתומה למרכבה

2.     טופס 150 חתום דיגיטלית ומותאם לסכומים שהוקלדו במרכבה ובהצעת התקציב.

 

יודגש כי, האחריות להגשת הקול הקורא כנדרש בקריטריונים ומילוי הטפסים הרלוונטיים הנה באחריות  הרשות בלבד ולא תתקבלנה טענות בדבר אי הגשה שבוצעה באופן לא תקני או באופן חלקי.

 

טופס הצעת תקציב ודו"ח ביצוע 

 

מבחנים לחלוקת הקצבות בעבור פרויקטים ייחודיים 

 

    בברכה,

 האגף לתרבות יהודית

 

 

 

הנחיות כלליות:

·       יש להכין את הצעת התקציב לפרויקט ולשלוח למפקחים לבדיקה. הקובץ מצורף למייל זה.

·       יש לכתוב את מס' מזהה מגיש הבקשה (המספר של הרשות שלכם במרכבה), במקום המתאים בקובץ.

·       יש לשים דגש לשם של נושא הפרויקט שיהיה מתואם עם המפקחים.

·       שימו לב, יש לרשום את שם הפרויקט בתיאור הקצר במרכבה.

·       בסעיף ב' הכנסות – הסכום המבוקש מתרבות יהודית   לא יעלה על 75% מסך ההצעה.

·       שימו לב, יש לכתוב את הסכום של הרשות ב- מקורות עצמיים  ולא מקורות אחרים.

·       יש לשמור את הקובץ לאחר המילוי – בתיקיה אצלכם כדי שישמש אתכם להגשת דו"חות הביצוע.

·       יש לשלוח למפקחים את הקובץ ולקבל את אישורם.

·       לאחר קבלת האישור מהמפקחים, יש להחתים:

-         חתימה וחותמת של מורשה חתימה ברשות,

-        חתימה וחותמת של הגזבר,

-        חתימה של מנהל היחידה, 

-        חותמת של הרשות.

לשלוח למפקחים ולאחר מכן להזין את המסמך למערכת (מס' 001 K).

·       יש לפתוח בקשה במרכבה ולשים לב שהסכומים אותם אתם מזינים שיהיו תואמים להצעת התקציב.

·       יש להכין במרכבה את טופס 150, לסרוק אותו ולהחתים דיגיטלית את המורשים.

 

v    הגשת הבקשה באופן מושלם - יש ללחוץ על כפתור האייקון "הגשת בקשה שנוצרה". שימו לב, אם לא תעשו זאת, הבקשה לא תוגש לדיון בוועדת התמיכות ולא ניתן יהיה לקבל תמיכה לפרויקט.     

v    לתמיכה בפורטל יש לפנות למרכז תמיכה מרכבה. מומלץ לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני:  ccc@mof.gov.il . בנוסף, ניתן לפנות לטלפון: 02-5012443, שלוחה 3.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/04/2019  

עדכוני rss