education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
מנהיגים ומונהגים: מנהיגות כושלת
 

 אבי יסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם בעקרבים

 בין זה לזה אבדה הנערה

 קניית הנהגה בממון

 כשלון ההנהגה

 ממלוך אדם חנף

 אסור למנות רשעים

 שתדלנים לעמם ו...לעצמם

 אשכים לבית השר

 מורי שקר

 הקומה החמישית

 

 אבי יסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם בעקרבים

 

ויבאו ירבעם וכל-קהל ישראל וידברו אל-רחבעם לאמר: אביך הקשה את-עלנו ואתה עתה הקל מעבדת אביך הקשה ומעלו הכבד אשר-נתן עלינו ונעבדך: ... ויועץ המלך רחבעם את-הזקנים אשר-היו עמדים את-פני שלמה אביו בהיתו חי לאמר איך אתם נועצים להשיב את-העם-הזה דבר: וידבר אליו לאמר אם-היום תהיה-עבד לעם הזה ועבדתם ועניתם ודברת אליהם דברים טובים והיו לך עבדים כל-הימים: ...ויועץ את הילדים אשר גדלו אתו אשר העמדים לפניו: ויאמר אליהם מה אתם נועצים ונשיב דבר את-עם הזה אשר דברו אלי לאמר הקל מן-העל אשר-נתן אביך עלינו: וידברו אליו הילדים אשר גדלו אתו לאמר כה-תאמר לעם הזה אשר דברו אליך לאמר אביך הכביד את-עלנו ואתה הקל מעלינו כה תדבר אליהם קטני עבה ממתני אבי: ועתה אבי העמיס עליכם על כבד ואני אסיף על-עלכם אבי יסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם בעקרבים: ...ויען המלך את-העם קשה ויעזב את-עצת הזקנים אשר יעצהו: וידבר אליהם כעצת הילדים לאמר אבי הכביד את-עלכם ואני אסיף על-עלכם אבי יסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם בעקרבים: ...וירא כל-ישראל כי לא-שמע המלך אלהם וישבו העם את-המלך דבר לאמר מה-לנו הלק בדוד ולא-נחלה בבן-ישי לאהליך ישראל עתה ראה ביתך דוד וילך ישראל לאהליו:

רחבעם המלך (בן שלמה), מלכים א', י"ב, ג'-ט"ז

 

 

 בין זה לזה אבדה הנערה

 

יפתח שאל שלא כהוגן והשיבו הקב"ה שלא כהוגן. שאל שלא כהוגן שנאמר: "וידר יפתח נדר לה' ויאמר... והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי בשלום מבני עמון והיה לה' והעליתיהו עולה" (שופטים י"א ל'-ל"א). אמר לו הקב"ה: אילו יצא גמל אחד, חמור אחד או כלב אחד היית מעלהו לי לעולה? מה עשה לו הקב"ה והשיבו שלא כהוגן? זימן לו את בתו... ולא היה שם פינחס שהיה מתיר לו את נדרו?! אלא פינחס אמר: הוא צריך לי ואני הולך אצלו?! ולא עוד, אני כהן גדול בן כהן גדול ואני הולך אצל עם-הארץ?! יפתח אמר: אני ראש קציני ישראל ואני הולך אצל פינחס? ! בין דין לדין אבדה הנערה. הדא היא דברייתא אמרין : בין חיתא למחבלתא אזל ברא.

בראשית רבה, ס', ג'

 

 

 קניית הנהגה בממון

 

ר' מנא קילל את אלה שנתמנו בגלל הכסף שלהם. ר' אמי קרא עליהם 'אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם' (שמות כ, כ). אמר ר' יאשיה: 'וטלית שעליו כמרדעת של חמור'. אמר ר' שיין: 'זה שהיה מתמנה בכסף אין עומדים מפניו ואין קוראים אותו "רבי" והטלית שעליו כמרדעת של חמור'. ר' זעירא ואחד מן רבנן היו יושבים. עבר אחד מאלה שנתמנו בכסף. אמר זה מן הרבנים לר' זעירא: 'נעשה את עצמנו כאילו אנחנו לומדים ולא נצטרך לקום לפניו'.

 

דרש יעקב איש כפר נבוריא: 'הוי אומר לעץ הקיצה, עורי לאבן דומם, הוא יורה'? (חבקוק ב, יט) יודע הוא יורה? 'הנה הוא תפוס זהב וכסף' - לא בגלל כספו צריך הוא להתמנות. 'וכל רוח אין בקרבו' - הוא לא חכם בכלל. ואתם מבקשים למנותו?

תלמוד ירושלמי, מסכת ביכורים, פרק ג', הלכה ג', - מתורגם מארמית

 

 

 כשלון ההנהגה

 

... אם תאמר: אותם שנים ושבעים אלף שנהרגו בגבעת בנימין מפני מה נהרגו? - היה להם לסנהדרי גדולה, שהניח משה, ויהושע, ופנחס בן אלעזר עמהם, שיקשרו חבלים של ברזל במותניהם, ויגביהו בגדיהם למעלה מארכובותיהם, ויחזרו בכל עיירותיהם של ישראל, יום אחד ללכיש, יום אחד לעגלון... וילמדו אותם דרך ארץ - בשנה, בשתים, בשלש, בארבע, בחמש, עד שיתישבו ישראל בארצם. ...והם לא עשו כן, אלא כיון שנכנסו ישראל לארצם, כל אחד ואחד רץ לכרמו ולזיתו, ואומר שלום עלי נפשי שלא להרבות הטורח...

ילקוט שמעוני, שופטים, פרק יא, סח

 

 

 ממלוך אדם חנף

 

זה שאמר, הכתוב (איוב ל"ד) 'ממלוך אדם חנף ממוקשי עם', רבי יוחנן אמר: אם ראית חנף ורשע מנהיג את הדור, נוח לו לדור לפרוח באויר ולא להשתמש בו.

רבי יוחנן בן נפחא, דברים רבה, ה, ח

 

 

 אסור למנות רשעים

 

אסור למנות על הצבור אנשים רשעים ואכזרים; והממנה אותם מפני קרבה, או מיראתו להם, או להחניפם - לא תסור רעה מביתו, ועל קדקדו - חמסו של אותו רשע - ירד; ומי שלא יירא מכל-אדם להועיל לרבים בכל-כחו - שכרו יהיה אתו מאת השם תמיד בעולם הזה, ו"נפשו בטוב - תלין", לעולם הבא, "וזרעו יירש ארץ" (תהלים, כה יג).

ספר החינוך, פרשת שופטים, תצ"ח

 

 

 שתדלנים לעמם ו...לעצמם

 

...אבל המתקרב לשלטונות כדי להתגדל את עצמו ולהשתרר על עם הקדש, ואינו משגיח להגן בעדם אלא לכבודו ולכבוד בית אביו, יפסיד אמונתו ויהיה מוכרח לבקש ולדרוש הנאת השלטונות, שאין מקרבין לו לאדם אלא להנאתם, כדגרסינן בפרק ב' מאבות, "שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן, נראין כאוהבין בשעת הנאתן, ואין עומדין לו לאדם בשעת דחקו".

רבי יצחק אבוהב, מנורת המאור, נר א, כלל ג, חלק כ

 

 

 אשכים לבית השר

 

אשכים לבית השר - / אומרים: כבר רכב,

אבוא לעת ערב / אומרים: כבר שכב.

או יעלה מרכב / או יעלה משכב –

אויה לאיש עני / נולד בלי כוכב!

רבי אברהם אבן עזרא, מבחר הפיוט והשירה של ימי הביניים, מוסד הרב קוק, ירושלים, תשכ"ז, עמ' 78

 

 

 מורי שקר

 

הראוני את עמי בעצם שפלותו,

ופצעיו הרבים עד לבלי חקר;

הראוני הרשעה ומקור דלותו –

מאשריו המתעים ומורי השקר;

ויצא לבי ותשפך מררתי

ויהי לאבל כנורי ולקינה שירתי.

 כל שירי יהודה ליב גורדון, בעלות השחר

 

 

 הקומה החמישית

"אנחנו בקומה החמישית של הפירוד", בן גוריון,1944

לחדש מעשי בראשית

באנו יחד אל ארץ מולדת.

אך עלינו לקומה החמישית

ואיננו יכולים לרדת.

 

זה אל זה צועקים אנו צעק רם,

באותה הקומה המקללת:

"אתה הוא! אתה לקחת הסלם,

אחה הגפת את הדלת..."

 

ובחוץ מטפסים מכבי האש

ובוקה ומבוקה וקצף.

וזרים צוחקים, שואלים: מה יש?

ורואים הצגה אין-כסף.

 

וריבנו עולה וגובר להשחית

ורפה לא ירפה כזית.

וברחוב צועקים שקומה חמישית

מסכנת את כל הבית...

 

ובחוץ מסכים מעשי בראשית

ותקופה הרת מולדת.

 

ועם רב מסביב זרועותיו מושיט

והעת - היא אינה עומדת.

אך אנחנו יושבים בקומה חמישית

ואיננו יכולים,

איננו יכולים לרדת!

נתן אלטרמן, הטור השביעי, עמ' 254-255

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/07/2017  

עדכוני rss