education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
הרב יצחק יעקב ריינס: על הרב
 

‏1839, קרלין [על יד פינסק] - ‏1915, לידא [מחוז וילנה])

 

 

מגדולי התורה ביהדות ליטא ומייסד ה"מזרחי".
מ-‏1884 ועד מותו היה רבה של לידא. ריינס הכיר את ספרי-המדע של תקופת ההשכלה, וכבר בנעוריו יצא לבאר את התלמוד ואת ספרות המפרשים והפוסקים בעזרת כללי הגיון ובמונחים וניסוחים מקוריים משלו, בשיעוריו ובספריו בהלכה ובאגדה. דרך לימוד זו נתפרסמה ונקראה על שמו-ובהיותה ברוח הזמן ניסו רבים ללכת בעקבותיו. בדרשותיו עסק בשאלות הזמן של העם היהודי, בעיקר בנושאי גלות וגאולה וישראל בעמים, נושאים שהטרידוהו כל ימיו והניעוהו לפתרונות חדשניים ובלתי שיגרתיים בציבור החרדי דאז. מעשהו הנועז בעולם התורני של יהדות מזרח אירופה היה ייסוד ישיבה ששולבו בה גם לימודי חול-כדי שצעירים תאבי השכלה כללית לא יעזבו את הישיבות. דאגתו לגורל האומה הניעתו גם להצטרף ל"חיבת ציון" מראשיתה ואחר כך לציונות המדינית. אף זה מעשה חורג לגבי רב מסוגו בימים ההם. ב-‏1902 היה למייסדה ולנשיאה הראשון של מפלגת "המזרחי", שעמדה לימינו גם בייסוד ישיבתו הנ"ל בלידא, בתקווה כי תהיה בית יוצר לחרדים-ציונים. הרב ריינס, ואתו רוב "המזרחי" דאז, תמכו בתכנית אוגנדה. נתיבותיו המקוריות של הרב ריינס העמידוהו בעימות חריף עם רבים מחבריו בעולם התורני דאז.
רק מעטים מספריו נדפסו. דרשות: "עדות ביעקב", תרל"ב; "שערי אורה", תרמ"ו; "אור שבעת הימים", תרנ"ו; "אורה ושמחה", תרנ"ח, ועוד. על כללי ההגיון התלמודי בהלכה: "חותם-תכנית", א'-ב', תר"מ/א, תרצ"ד; "אורים גדולים", תרמ"ז. על בעיות הזמן: "נאד של דמעות", תרנ"א, תרצ"ד; "שערי אורה ושמחה", תרנ"ט; "אור חדש על ציון" לחיוב הציונות, תרס"ב; "ספר הערכים" - דברי עיון על בעיות יהודיות ואנושיות (מלוקטים ע"י בנו, הרב א.ד. ריינס), תרפ"ו. הלכה: "עדות ביעקב" - על הלכות עדות (בשלמות: ירושלים, תשי"א); "טללי אורות", ליקוטים (ע"י הרב ז.א. רבינר, תשט"ו).

 

הרב צבי קפלן, הערך "ריינס יצחק יעקב"
האנציקלופדיה העברית, כרך ל"א, עמ' ‏58‎-57

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/07/2017  

עדכוני rss