education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
הרב יצחק יעקב ריינס:  על החינוך
 

 בזכות "לימודי חול"

 מטרות הישיבה

 לו היו מחנכים את בנותיהם!

 אינני נותן לב למה שיאמרו

 אין מזל לישיבתנו

 

 

 

 בזכות "לימודי חול"

 

הזמן החל לדפוק על הפתח למען הכניס גם שם איזו לימודים כוללים הדרושים לאדם באשר הוא אדם.
אם אבותינו לא מיהרו כל כך לפתוח את הפתח, לא לבד שאין להאשימם, אדרבה הם ראויים עוד לתהילה, כי הלא אין לכחד כי הלימודים הכוללים דוחקים מעט את לימוד התורה. כי בשעה הזאת שמבלים על לימודים כוללים מבטלים אז מלימוד התורה... ואולם, אחרי שהזמן איננו פוסק מלרדוף, דופק ודופק, ראיתי כי על ידי זה שיש אנשים שהתעקשו בעקשנות יתירה, לבלי לתת לב להדפיקות ולבלי לפתוח את הפתח, באו כמה ודפקו בחזקה ועל ידי כך נשברה הדלת, וגם חלק גדול מכותלי הבנין נתרועעו. לזאת אמרתי אפתח בעצמי את הפתח.

 

שני מאורות, ח"ב, זכרון בספר, שער ב', עמ' ‏22‎-21

 

 

 מטרות הישיבה

 

הישיבה שמה לה למטרה לדאוג גם בעד קמחם של התלמידים, "כי אם אין קמח אין תורה". ולזאת ראתה מראש לסדר את הלימודים באופן כזה אשר כל מי שישלים חוק לימודי הישיבה יהיו בידו אמצעים נכונים במה לבצר את עמידתו בחיים, אם על ידי רבנות דתית או על ידי רבנות רשמית, או על ידי שניהם ביחד, או על ידי מלאכת מורה-אם ללימוד התלמוד או ללימודים העבריים או ללימודים הכוללים, כי לימודי הקודש בהישיבה הם כשיעור ההכרחי בעד רב דתי, אם יחסר לו עוד מעט בנקל יכול אחר כך להשתלם מעצמו, והתכנית מלימודים הכוללים היא כשיעור הדרוש לרב רשמי...

וכמו כן סוללת הישיבה בלימודים הכלליים דרך בעד אלה שיהיו לסוחרים, חנוונים, קבלנים, נושאי משרה בבתי המסחר ודומיהם, כי עכשיו נשתנו העתים ונתחלפו הזמנים, וכל ענין וענין מעניני החיים דורש... ידיעת שפת המדינה, ידיעת החשבון ודומיהן, והידיעות האלה רוכשים להם במידה ידועה תלמידי הישיבה הזו.

 

שני המאורות, עמ' ‏24

 

 

 לו היו מחנכים את בנותיהם!

 

"כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל" (שמות י"ט ג') ודרשו ז"ל "בית יעקב-אלו הנשים"... ולזאת בנוגע להבית, הזכיר הקב"ה את הנשים להודיעם שבהנהגת הבית מושלות הנשים ממשל רב, והמשרה הזאת נתונה רק עליהן, כי גידול וחינוך הבנים נכלל בכלל הנהגת הבית, וחלק גדול מזה מסור להנשים, כי הן, רק הן, יכולות להשגיח על צאצאיהן לחנכם ולגדלם על פי דרכי התורה ומסורת אבות, כי עיני האשה צופיות תמיד על הליכות ביתה בכלל ועל חינוך הילדים בפרט.
ובכלל ראה הקב"ה לעוררם [בזה שקרא את הנשים בשם בית], שידעו ערך פעולת האשה על הבית עד שמצד זה ראויה האשה להיקרא בשם בית. ובאמנם כן הוא. כי אבני ביתו וקורות ביתו של אדם מעידות על מזג ותכונת האשה גברת הבית הזה. כי אם סדר ומשטר ישר שורר שם בבית וניקיון וזוהר ממלאים את מקום מגורה, הוא אות על חריצת ידיה של האשה בעלת הבית הזה, כי כל אלה נתונים רק ביד האשה, ועל כן יראו להיזהר בכבוד האשה, ולבלי להקל בכבודה.
לו פקחו למצער עשירינו ואדירינו מהיראים את עיניהם על זה, אז היו נותנים את נפשם לחנך את בנותיהם [הנועדות להינשא לעשירים ולהנהיג את בניהם על פי דרכם], על פי דרכי התורה והיראה ולטעת בלבבן אהבת האומה וחיבת התורה, ובזה היו מביאים רוב ברכה להאומה בכללה.

 

נאד של דמעות, עמ' ‏139‎-136

 

 

 אינני נותן לב למה שיאמרו

 

הרב שיפתח ישיבה כזאת, שיילמדו בה גם הלימודים הכוללים, יימצאו מי שירננו עליו ובכל אופן יתחילו להטיל ספק בצדקתו וספק גדול הוא אם רב כזה יזכה לשם צדיק. ומעטים, מעטים המה הרבנים שיתרצו מרצונם הטוב להסתלק משם צדיק, שם המנחיל גם כסף גם כבוד לבעליו, ואולם אנכי הנני כמעט הרב היחידי שאינני נותן לב למה שיאמרו.

 

שני המאורות, ח"ב, זכרון בספר, שער ב', עמ' ‏23

 

 

 אין מזל לישיבתנו

 

אין מזל לישיבתנו. הן בעתים האחרונות נפתחו ידיהם של איזה מנדבים במידה שאין למעלה הימנה, וכמעט שמעולם לא נשמעו עוד נדבות גדולות מסכומים עצומים כל כך. ולו נתנו לב למוסדנו זה להשפיע עליו מטובם, כי אז היו מביאים רוב ברכה. הן בסך שלשים אלף רו"כ לשנה יש לכלכל ישיבתנו באופן היותר טוב, ומה נחשב סך כזה לעומת הסכומים המוצאים לשארי מוסדים כוללים... יש להתפלאות מדוע לא יימצאו אנשי לב ומעלה, שיתעוררו לקחת על עצמם כל הנהלת הכספים מהישיבה, וכבר פרסמתי כמה פעמים הצעתי שייווסד ועד מיוחד לפקח על הישיבה והועד יקבל עליו לדאוג בעד כלכלת הישיבה בכל הפרטים.

 

שני המאורות, עמ' ‏12

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/07/2017  

עדכוני rss