education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
הרב יצחק יעקב ריינס: אוניברסליות ואנושיות
 

 יהדות ואנושיות

 אין אמת סותרת אמת

 הלב עשוי לקבל לתוכו...

 מדרגות בצדקה

 כל העמים תקעו כף!

 

 

 

 יהדות ואנושיות

 

התורה, מלבד שאינה דוחקת רגלי האנושיות, כי אם להיפך, כי הולכת היא שלובת יד עמה, והן כתרין רעין דלא מתפרשין. וההתבוננות היותר עמוקה נותנת מקום לומר גם, כי היהדות היא היא האנושיות, ורק היהדות מבינה את הערך האמיתי של האנושיות, והיא משקפת על האנושיות בהשקפה היותר רחבה מיתר הדתות.

 

אור חדש על ציון, שער ששי, פרק ב'

 

 

רק היהדות מכרת את האנושיות כפי ערכה האמיתי, ורק התורה הראתה לדעת מה היא הנפש. וכל מה שיחסר לאדם מידיעת היהדות, יחסר לו גם מידיעת ערך האנושיות, וכל מה שיחסר לו מידיעת התורה יחסר לו גם מידיעת ערך הנפש.

 

אור חדש על ציון, שער ששי, פרק א'

 

 

 אין אמת סותרת אמת

 

יש כמה מיני אהבות שראויות וצריכות להיות מושרשות בלב כל אחד מישראל, כמו אהבת ה', אהבת תורתו הקדושה, אהבת מין האנושי בכלל ואהבת האומה בפרט, אהבת ארץ הקדושה, אהבת ארץ מולדת ומושלי'. וכל האהבות האלה תתאימנה ביחד ואינן סותרות זו את זו, ומקום יש בלב טהור הישראלי להכניסן כולן ביחד, כי אינו מפורדות ומחולקות ומסותרות, ואין אמת סותרת את אמת.

 

שערי אורה, שער ראשון, פרק ג'

 

 

 הלב עשוי לקבל לתוכו...

 

והנה מטבע איש המעלה להשתתף בצרת חבירו, היינו אם הוא רואה שחבירו בצרה הוא מצטער ועמו הוא בצרה. ובמדה ידועה נעשה צער חבירו חלק מצערו הוא וצערו של חבירו נוגע עד נפשו ממש. כי הלב עשוי לקבל לתוכו כל בני אדם עד שיהיה שם המרכז לכולם. וכמו קווי העיגול היוצאים מנקודה המרכזית מתאחדים כולם להיות אחד על ידי הנקודה המרכזית המאחדת אותם, כן צריכה להיות התאחדותם של בני-אדם שיהיו כולם בקווים המתרכזים במרכז אחד. וכמובן שכל זמן שיש אנשים הסובלים הרבה לא יגיע גם מי שטוב לו לתכלית הטוב האמיתי... ובכל אופן אין להאדם השלם שמחה שלמה כל זמן שיש השחתה בעולם.

 

ספר הערכים, ערך טוב כללי
בתוך: קרני אורה, עמ' קלח

 

 

 מדרגות בצדקה

 

מי שנותן צדקה משום שאינו יכול לראות בצערו של חברו, צדקתו היא ממדרגה נמוכה ממדרגת צער בעלי-חיים, כמו שהאדם מרחם על בעלי-החיים.
והצדקה האמיתית היא מאהבת הנותן להמקבל, כי רק עם בעלי-החיים יש להתנהג במידת הרחמים, שאינה באה אלא להרחיק הצער, אבל עם אדם צריך להתנהג במידת האהבה. והאהבה היא תולדות הכרת ההצטיינות. והמכיר את רום ערך האדם יאהב את כל המין האנושי ויתאמץ לעשות רק טוב לכל הנבראים בצלם ומעלת הצדקה האמיתית היא זו הבאה מצד הכרת ערך האדם.

 

ספר הערכים, ערך זרוז

 

 

 כל העמים תקעו כף!

 

מודעת, שיש מנהג קדום לומר בציבור את המזמור מ"ז קודם תקיעת שופר... כי המזמור הזה... היא ביטול המלחמות... "תקעו כף", כבר הגיעה העת שתחדלו מלהעריך מלחמות זה עם זה ולשפוך נהרי נחלי דמי אנשים נקיים ולהרבות אלמנות ויתומים.
טוב לכם שתושיטו יד זה לזה, שתכרתו ברית שלום להיות באהבה ואחוה ורעות.

מה נהדר הוא המראה הנפלא הזה, ומה מרומם הוא החזיון המצוין הזה. היהודי המעונה והמדוכא הנרדף באף מכל העמים, ואשר כולם ידרכו עליו ברגל גאוה; היהודי הדל והחלש הזה, מטיף מוסר לכל העמים ומגלה למוסר אזניהם ומשיא להם עצה הגונה, שיחדלו מלשנוא זה את זה ומללחום זה עם זה, ויראו לכרות ברית שלום וללכת שלובי יד זה עם זה.

 

שני המאורות, ח"א, אור עמים, פ"ה

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/07/2017  

עדכוני rss