education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
המרכזיה הפדגוגית התורנית
 

המרכזיה הפדגוגית התורנית מיסודו של האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך, מעמיד חומר רב בנושאי היהדות  לרשות פעילי האגף בכל הארץ - מפקחים, מרצים, מרכזים, מנחים, מורות חיילות, מתנדבות בשירות לאומי וכו', וכן לרשות כל מוסדות החינוך.


החומר ניתן לעיון במקום או להשאלה בדואר לתקופה של עד עשרה ימים. את
המשלוח יש להחזיר בדואר רשום.
ניתן לשאול חומר ע"י מילוי טופס הרשמה. את הטופס ניתן לשלוח כצירוף
(ATTACHMENT) בדואר אלקטרוני: tarbut-toranit2@education.gov.il

או בפקס: ‏0733934140‎ או בדואר רגיל:
מרפ"ד, האגף לתרבות יהודית, משרד החינוך, ירושלים ‏91911.

כתובתנו:
משרד החינוך
המרכזיה הפדגוגית התורנית
האגף לתרבות יהודית, חדר ‏110
רח' כנפי נשרים ‏22, גבעת שאול, ירושלים, ‏91911
 
כדאי להתקשר למזכירות האגף לוודא שהמרכזיה הפדגוגית פתוחה
073-3934100

כדי לעיין בקטלוג של המרפ"ד, נא ללחוץ כאן.

כדי לראות את החומרים שנקלטו במרפ"ד אחרי הדפסת הקטלוג, נא ללחוץ כאן.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/11/2019  

עדכוני rss