education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
המדרשות ליהדות וללימודי א"י
 

המטרה

המדרשות ליהדות ולימודי א"י הוקמו כדי לכסות תחום במערכת החינוך והוא:
עיון בנושא מרכזי ביהדות או ציונות - באמצעות מדריכים צעירים בני תורה או
בנות בשירות הלאומי לאחר שעברו הכשרה מתאימה.

הנושאים


הנושאים הם נושאים אקטואליים - הן מתחום האמונה וקיום מצוות והן מתחום
הציונות בת ימינו.

תחום האמונה עוסק לדוגמא בשאלות כגון: כיצד לחנך לאמונה, דע מה שתשיב,
אמונה בעידן המודרני, אחדות העם, שומרי מצוות ושאינם שומרים.

תחום קיום המצוות עוסק בשאלות: טעמי המצוות, בר ובת מצוה ומחיובותיהם,
מצוות התלויות בארץ והלכותיהן ועוד.

תחום הציונות בת ימינו - עוסק לדוגמא בנושאים כמו זכותנו על א"י תולדות
היישוב, הסטוריה של א"י הכרת נופיה וסגולתה של הארץ לאזוריה השונים.

המסגרת


מדרשה היא מוסד בעל צוות הדרכה ומקום קבוע המקיים פעילות בדרך כלל
באיזור שלו לחניכים מן האיזור או מחוצה לו.
יש בכמה מדרשות צוות נודד המקיים את פעילות המדרשה במקומם של
החניכים, בדרך כלל במוסדות החינוך.
בחלק מהמדרשות פנימיה המאפשרת איכסון ברמת אכסנית נוער וכן חדרי לימוד
וציוד עזר.
המדרשות מפוזרות על פני הארץ וממוקמות דרך כלל במקומות בעלי משמעות
חינוכית וציונית. נכון לתחילת שנת תשס"ט: האגף לתרבות תורנית
מפקח על כ-30 מדרשות. שבהן עוברים כחמש מאות אלף חניכים משך שנה אחת.

שיטת הפעולה


המדרשה היא מוסד לחינוך לא פורמלי ומיועד לפעילות קצרה. מדרשה פועלת בדרך
של סמנריון למספר ימים לרוב כולל שבת, יום עיון למס' שעות או יום מלא, וכן
סיורים לימודיים באיזורים נבחרים בהתאם לתכנית, מיום אחד ועד שבוע ימים.
בפעילות המדרשה אין מטילים על החניך מבחנים, חזרות או עבודות, אבל, שמים
דגש על מעורבות אישית, על הקניית תחושת הזדהות עם הנושא והמקום ועל שמחת
היצירה. הפעילות מתבצעת באמצעות הפעלות, שיחות, דיונים, פעילות של חוויה -
לגווניה ועצם השהיה והחיים במקום בעל משמעות חלוצית ויהודית.
בסיור הלימודי הליכה, ופעילות תוך כדי השהיה בחוץ - שמטרתה לראות לחוש
וללמד.

התקשרות, הכנות וביצוע


צוות המדרשה מורכב ממדריכים מקצועיים, בני ישיבות ובנות בשירות הלאומי.

מוסד חינוכי או ראש קבוצת מעונינים מתקשר על-פי יזמתו למדרשה ומתאר את
מבוקשו. המדרשה מתאמת את התכנית, המועד, המחיר ודרישות מיוחדות. כאשר
מגיע הזמן הקבוצה מתיצבת במקום המיועד. אין הקבוצה צריכה בדרך כלל לדאוג
לתכנית ולדרכי ביצועה, היא צריכה לדאוג לתחבורה, לרשיון, לליווי בטחוני
ולאדם שיעמד בראש הקבוצה מבחינה ארגונית. המחירים הם מחירי אכסניות
נוער, המטבח בפיקוח הרבנות המקומית, הצוות צעיר והאווירה אידיאליסטית -
הן מבחינה יהודית והן מבחינה ציונית.

הנכם מוזמנים למדרשות !


"אמר ר' יוסי בר חלפתא לר' ישמעאל בנו:
מבקש אתה לראות פני שכינה בעולם הזה -
עסוק בתורה בארץ ישראל" (מדרש שוחר טוב קה).
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/07/2017  

עדכוני rss