education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחני תמיכה למרכזים להעמקת החינוך היהודי בבתי ספר ממלכתיים
 

בס"ד

משרד החינוך מודיע כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2020 בנושאים ועל פי המבחנים לחלוקת תמיכות, כפי שיפורטו להלן ובכפוף לתקציב שאושר לשנת 2020  ובהתאם להוראות עפ"י סעיף 3 א' לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.

כל מוסד הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה עפ"י המבחן המפורט בהמשך , מוזמן להגיש בקשה ליחידה הממונה במשרד החינוך.

מס' תקנה

נושא התמיכה

ילקוט פרסומים

איש קשר

20-69-01-08

מרכזים להעמקת החינוך היהודי

 8282 + 8630

ליטל ראובן -0733934094

המועד האחרון להגשת הבקשות באמצעות מערכת מרכב"ה הוא 15.05.2020

 

יש להקפיד הקפדה יתירה בבחירת מבחן התמיכה בגינו מוגשות הבקשות.

 

בברכה

הרב איתיאל בר לוי

מנהל האגף לתרבות יהודית

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/04/2020  

עדכוני rss