education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות ציבור בתחום מדרשות ליהדות וללימודי ארץ ישראל
 

בס"ד

משרד החינוך מודיע כי ניתן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2020 בנושאים ועל פי המבחנים לחלוקת תמיכות, כפי שיפורטו להלן ובכפוף לתקציב שאושר לשנת 2020  ובהתאם להוראות עפ"י סעיף 3 א' לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.

כל מוסד הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה עפ"י המבחן המפורט בהמשך , מוזמן להגיש בקשה ליחידה הממונה במשרד החינוך.

 קול קורא מספר 11984

מס' תקנה

נושא התמיכה

ילקוט פרסומים

איש קשר

20-69-01-09

מדרשות ליהדות וללימודי ארץ ישראל

7343 + 8612

גב' מזל טרבלסי -0733934097

 

המועד האחרון להגשת הבקשות באמצעות מערכת מרכב"ה הוא 15.05.2020

 

יש להקפיד הקפדה יתירה בבחירת מבחן התמיכה בגינו מוגשות הבקשות.

* פרסום קולות קוראים 2020.docx

* נוסח מבחני תמיכה.pdf

* K001 התחייבות לתשלום מקדמה.docx

הצהרה על זהות מנהל ורכז - K002.docx

* הצהרה על קיום מרכז הדרכה - K003.docx

* טופס תכנית עבודה - K004.docx

* הצהרה על הפרדת מרכז זהות ומדרשה - K005.docx

* טופס למדרשה שלא נתמכה בשנה קודמת - K006.docx

* טופס פרטי המדרשה - K007.docx

* הצהרה  לתחום שיפוצים.doc

* 7א מדרשות 2020.doc

* 7א מרכז 2019doc.doc (לעמותה חדשה)

* נוהל הכשרה למידה והשתלמויות

* תוכנית הכשרה למדרשות – שנת תש"פ

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/03/2020  

עדכוני rss