education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחני תמיכה למפעלי תרבות יהודית 2020
 

בס"ד

בהמשך להודעתנו  בדבר הגשת בקשות תמיכה לאגף לתרבות יהודית לשנת 2020,

הרינו להודיע כי נפתח במערכת מרכבה קול קורא  שמספרו     11987  במפעלי תרבות יהודית

מועד הגשה אחרון  15.05.2020

מבחני התמיכה

פרסום קולות קוראים 2020.docx

לכל שאלה בענין מבחני התמיכה, לפנות לד"ר צביקה פלג , מפקח  

במייל tsvikape@education.gov.il

להלן פירוט המסמכים שיש לצרף לבקשת התמיכה "ברמת הבקשה"

את המסמכים עליכם להגיש חתומים  כנדרש ולסרוק כקובץ בשורה המתאימה.

ניתן להוריד את הטפסים מהלינק המצורף לכל טופס 

קוד מסמך  בפורטל

תיאור המסמך

חתימה נדרשת
150

בקשה והנמקה  טופס מובנה

דיגיטלית

k001

התחייבות להחזר מקדמה

ידנית

k002

תכנית עבודה 2020

ידנית

k003

עמותה חדשה - דוח פעילות שנתיים ניסיון

ידנית

k004

הצהרה שהגוף אינו מוסד חינוכי

ידנית

k005

הצהרה לעניין אי כפל תמיכה

ידנית

k006

הצהרה לאתר אינטרנט  2020

ידנית

k007

הצהרה לעלון שבועי  2020

ידנית

k008

הצהרה על קיום בתי מדרש

ידנית

k009

תכנית שנתית בתי מדרש

ידנית

k010

לגוף חדש דו"ח ביצוע כספי טופס 7א+7ג 2018+19

ידנית

K011

מאזן בחן  לשנת 2019 מפורט בו יודגשו שורות של הפעילות הנתמכת/המבוקשת

סריקה כקובץ

k012

דו"ח ביצוע כספי טופס 7א+7ג 2020 לאחר אישור התמיכה

ידנית

K013

דו"ח ביצוע כספי טופס 7א+7ג  סופי 2020

ידנית

k014

פרטי עמותה

ידנית
 

הערות כלליות:

א.      הגשת הבקשה

לאחר הקמת הבקשה וצירוף המסמכים יש ללחוץ על הכפתור "הגשת בקשה שנוצרה". ללחיצה על כפתור זה משמעויות נוספות, בין היתר קביעת מועד מדויק לטיפול בבקשה ע''י המשרד לחישוב קיזוזים/קנסות במידה ומגיש הבקשה לא עמד בתנאי סף נדרשים כגון: מסמך חובה שטרם מולא וצורף או שאינו תקין. בעת הגשת בקשה מתחייב המגיש כי כל המסמכים הנדרשים לפי הוראות חשב כללי הינם כלולים ותקינים להגשה ולבחינה/לחילופין יוגש תוך מועד קצוב (מרגע לחיצה על לחצן הגשת הבקשה)

ב. חתימה דיגיטלית

במסגרת הגשת בקשת התמיכה, על מורשה החתימה להחתים מספר מסמכים בחתימה דיגיטלית.

1. ניתן לקבל את כל האינפורמציה באתר פורטל הממשלה www.gov.il "כרטיס חכם - חתימה אלקטרונית".
2. לצורך ביצוע חתימה דיגיטלית על הגופים להתקין את תוכנת "
Sign & Verify" במחשבים האישיים של מורשה החתימה ונציגי הגוף (יש להוריד את התוכנה מאתר משרד האוצר)

לחץ כאן למעבר להורדת התוכנה

לקבלת הנחיות להתקנה ושימוש בתוכנת החתימה הדיגיטלית, על הגופים לפנות לספק שמנפיק את הכרטיס ה"חכם". תמיכה טלפונית לשימוש בחתימה דיגיטלית ניתן לקבל מ"תהילה" בטלפון    1-800-200-560.

 מרכז תמיכה מקצועי:

כמידי שנה מערך הביקורת המרכזי על גופים נתמכים יפעיל מרכז תמיכה מקצועי לגופים הנתמכים שמטרתו לספק מענה לשאלות מהותיות הנוגעות למילוי בקשות התמיכה. לצורך זה הוקדם מייל ייעודי לנושא אליו ישלחו הגופים את פניותיהם אשר יהיה פעיל בכתובת  tmichothothelp@mof.gov.il

 

בברכה,

איתיאל בר לוי

מנהל האגף לתרבות יהודית

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/04/2020  

עדכוני rss