education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
מידע כללי ומינויים
 
עורך: ד"ר אריה סטריקובסקי
כתב עת המופיע כשמונה פעמים בשנה. כל גיליון מוקדש לנושא אחד ובו אוסף של
קטעי מאמרים ומקורות. עד כה ראו אור למעלה ממאתיים גיליונות.אם ברצונך להוריד את הגיליון האחרון, לחץ כאן.

אם ברצונך להצטרף חינם לתפוצת החוברות, לחץ כאן.
עורך : הרב אריה וינברגר
חוברת עזר בהוראה ובהדרכה למורים ולמדריכים. מדורים קבועים: חג החודש,
תאריכים ומאורעות, תשבץ, חידון, מלאכת יד, הפעלות בנושא החודש ובנושא השנתי
המופעל במערכת החינוך, והפניה לחומר אור-קול.  
עד כה ראו אור כמאה ושבעים חוברות.
 
אם ברצונך להוריד את הגיליון האחרון לחץ כאן.
אם ברצונך להצטרף חינם לתפוצת החוברת, לחץ כאן. 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/07/2017  

עדכוני rss