education - חינוך האגף לתרבות יהודית
 
 
 
 
 
 
 
 
טפסים לפרויקטים יחודיים
 

 

לכבוד

מנהלי יחידות תרבות יהודית

 

שלום רב,

 

הגשת בקשות להקצבות לפרויקטים ייחודיים ברשויות לשנת 2022

 

הרינו להודיעכם כי נפתח במערכת "מרכבה" קול קורא מספר 14909 לצורך הגשת הבקשות להקצבות לפרויקטים ייחודיים לרשויות המקומיות בנושא תרבות יהודית לשנת 2022.

 

הקול קורא יהא זמין בין התאריכים:

3.7.22-3.8.22  ד' תמוז- ו' אב תשפ"ב.

 

יש לפתוח את הבקשה במרכבה.

 

רשאים להגיש בקשה רק מי שמקבל מתקנה 20-69-01-04 בלבד

 

מצ"ב:

 

 

 

 

 

 

האגף לתרבות יהודית

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/07/2022  

עדכוני rss