education - חינוך אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון

 
 
 
 
 
 
 
המחלקה לרווחה קהילה והורות
 


אודות המחלקה

המחלקה לרווחה, קהילה והורות מאמינה בחיזוק חוסנו של הילד בראיה אקולוגית.

בסיס התפישה האקולוגית גורס כי, הילד נמצא בתוך סביבה הכוללת משפחה, קהילה ומוסדות חינוכיים. בכדי להגיע אליו באופן מיטבי עלינו להתייחס לגורמים אלה ולייצר ממשקים ביניהם.

לכן פעולת המחלקה, שזורה במספר תחומים אשר המייחד אותם הוא ראיה הוליסטית של הילד/ה  החל מגיל לידה- עד סיום התיכון במרחבי חייו בחינוך הפורמאלי, הבלתי פורמלי, הקהילתי  ועוגן המרכזי שהוא ההורים והמשפחה. פעילות המחלקה מתקיימת בכל המגזרים

 

מאגר הידע

 

תחומי המחלקה

  • גיל רך
  •  יסודי
  •  מועדוניות
  •  הורות ומשפחה
  • רווחה חינוכית
  •  שיקום שכונות
  •  תרבות ואומנות.
  •  בנוסף, איגום תכניות האגף במסגרת התכנית הלאומית 360, תכנית "פותחים עתיד" ותמיכה בעמותות העוסקות באוכלוסיות במצבי סיכון.


היסוד המארגן העומד בבסיס פעולת המחלקה הוא עבודה סינרגטית בין תחומי המחלקה באמצעות גיבוש תכנית עבודה הרואה את הממשקים של הגילאים השונים.


אוכלוסיית היעד


•        תלמידים בגילאי לידה עד 18 והוריהם המתגוררים בישובים שהוגדרו כיישובי רווחה ושיקום.
•        תלמידים והוריהם (הקהילה) בישובים בהם פועלת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360.
•        ילדים בגיל הרך המאותרים כבעלי פוטנציאל תקין, אך מצויים בסיכון לעיכוב התפתחותי בשל מאפייני סביבה ומשפחה.
•        ילדים בגילאי בית הספר היסודי הזקוקים למסגרת ביתית (מועדונית) אשר פועלת אחר הצהריים.
•        הורים וקהילה בכל הישובים בהם מעורבת המחלקה.


אופן הפעולה


1.    ראיה מתכללת הכוללת עבודה בשלושה רצפים- רצף הגיל, רצף הסיכון ורצף היום
2.    שירות רוחב לכל מחלקות האגף בנושא הורות ומשפחה כתחום חוצה גילאים ומחלקות
3.    פעולה מול רשויות מקומיות
4.    שת"פ עם משרדי ממשלה ממשקים חוץ מחלקתיים: נעשים חיבורים בין צוות המחלקה לצוותי מחלקות אחרות לפיתוח תכניות משותפות לדוגמא: נושא הורות משובץ כחלק מתורת עבודתו של הקב"ס כמו גם בניית תכניות משולבות בעבודה עם הורים ביחידות לקידום נוער.

ממשקים נוספים נעשים אל מול משרדי ממשלה שונים בעיקר בתוכניות הרווחה והשיקום ובתכנית הלאומית. ממשקי העבודה מתקיימים אל מול משרד הרווחה והשירותים החברתיים, המשרד לעלייה ולקליטה, משרד הבינוי והשיכון, משרד הבריאות, המשרד לביטחון פנים ומול ג'וינט-אשלים.
 

בעלות תפקידים במטה

 

שם

תפקיד

מספר טלפון

כתובת דואר אלקטרוני

ד״ר אילן שמש

מ"מ מנהלת המחלקה

 

ilansh@education.gov.il

אורנית לוי ספקטור

תרבות ואומנות

050-9222863

oranitls@education.gov.il

ורד מוזס משה

הורות

054-6557173

veredshahar@gmail.com

רוית אהרוני

מועדוניות

054-4885214

ravitaharoni27@gmail.com

הדס ברין

תכנית "אור"

054-4842878

hadasbrin@gmail.com

אביטל ארן

תכניות ביסודי

054-8144508

avital.katabi@gmail.com

שני תורג'מן

רווחה וקהילה

050-7974406

shanisofer28@gmail.com

אביבית כהן תנורי

מרכזת תכניות ובקרה תקציבית

050-6283721

avivitco@education.gov.il

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/02/2021  

עדכוני rss