education - חינוך אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון

 
 
 
 
 
 
 
תוכנית מב"ר
 

אודות

כיתת מב"ר  היא כיתת אם בשכבות י-יב' והיא מהווה חלק ממערך הכיתות בשכבת הגיל.

התוכנית  נועדה  :לחזק תלמידים ברמה רגשית, ערכית וקוגניטיבית כך שיוכלו להשיג זכאות לתעודת בגרות איכותית מיטבית שתאפשר להם להתקבל למוסדות להשכלה גבוהה.
.

דגשים יחודים  לתכנית  מב"ר:

חיזוק ועידוד ההתמדה של תלמידי מב"ר בשכבות הגיל השונות
• כיתות מב"ר הן  כלי לספק לתלמידי התוכנית מסגרת חינוכית יציבה שתקדם את מטרותיה הלימודיות והרגשיות.
• במהלך תהליך ההוראה בכיתת מב"ר  הדגש הינו על חינוך לערכים
• הקנית כישורי חיים  ומעורבות חברתית -  בכיתת מב"ר יש דגש על  הפן החברתי הכולל תהליך מצמיח ומטפח את אזרחי המחר כבוגרים  אחראיים בעלי רצון לתרום לחברה: מוסדותיה ופרטיה

מבצעים לימודיים- הינו כלי ללימוד נושא משמעותי בתכנית הלימודים של דיסציפלינה מסויימת במשך כשלושה שבועות, בהם המקצוע נלמד בנוסף לשעות המערכת גם בשעות אחה"צ. המורה מקיים, במהלך המבצע, מבדקי הצלחה ומיפוי הישגי התלמידים. בתום המבצע מתקיים יום מרתון ומבחן מסכם.

מרתון לימודי- הינו כלי לסיכום מבצע לימודי או לסיכום תקופת לימודים בדיסציפלינה מסויימת (בד"כ לפני בחינת בגרות). מרתון לימודי הוא יום בו התלמידים לומדים מקצוע אחד לאורך כל היום (משעות הבוקר עד לשעות הערב המוקדמות) בדרך של חזרה, תרגול והבחנות. כחלק מעידוד התלמידים ימי המרתון מתקיימים מחוץ לביה"ס, כולל כיבוד לאורך היום.


 

מטרות

  • מניעת נשירה והגברת ההתמדה של תלמידי כיתות מב"ר בשכבות הגיל י'-יב'.
  • לימודיות:  גידול שיעור הזכאים לתעודה משמעותית  (תעודת בגרות, זכאות לבגרות , צבירת 14 יחידות לימוד טכנולוגיות, טיוב תעודת הבגרות מ- 3 יח"ל ל- 4  ו- 5 יח"ל באנגלית ובמתמטיקה.,פיתוח דרכי הוראה חלופיות לקידום אוכלוסיות מוחלשות.
  •  חברתיות: פיתוח תחושת השייכות  ומעורבות חברתית של התלמיד בקהילה.- חשיפה, סיוע ומתן כלים והזדמנות לתלמידים משכבות סוציו-אקונומיות מוחלשות להשתלב בשירות הצבאי, שירות לאומי ואזרחי, עולם התעסוקה והאקדמיה.
  •  אישיות: פיתוח כלים להעלאת מוטיבציה, דימוי עצמי, מסוגלות לימודית והתמודדות רגשית.

תוכניות תוספתיות:

 

מיקרוקרדיטציות בנושא שיעור מיטבי - קורסים שונים

 מחקר

הערכת האפקטיביות של התוכנית מב"ר - "מסלול בגרותי רגיל" / ספי בכר

 

למידע וטפסים:

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/11/2020  

עדכוני rss