education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
חומרי עזר להוראת העברית
 

בלשונית "חומרי עזר להוראת העברית" ניתן למצוא מגוון של  חומרים המיועדים למורים, להרחבת  עולם הידע בתחום הוראת החינוך הלשוני כגון:  קישור לתכנית הלימודים בחינוך לשוני, תכניות ההוראה לשכבות גיל השונות וכו' .כמו-כן,  ניתן למצוא חומרי למידה אשר בעזרתם יכולים המורים להעשיר את ההוראה בכתתם.
לפניכם טבלה המציגה את מגוון החומרים:


 

להוראה בכתה

 

למורה

יחידות ההוראה:
כתות ג'- ד'
כתות ה' - ו'
דגמי הוראה

תכנית הלימודים בחינוך לשוני עברית - שפה, ספרות ותרבות (תשס"ג).

ספרות:

יחידות הוראה העוסקות בשיח הספרותי

ספרות:

יצירות ספרות
מפגש מונחה עם ספרי קריאה
מצעד הספרים

 

תכניות ההוראה להטמעת יעדי העברית (חינוך לשוני):
כיתות א' - ב'

כתות ג'-ד'
כתות ה'-ו'

 

דיבור בציבור

 

יום השפה העברית:
משחקי מילים

יום השפה העברית :
חוזר מנכ"ל ואסופת הרעיונות
סיפורי מילים

 

סרטוני הדגמה
סרטים ובהם הדגמה של מהלכי הוראה לקידום תלמידים ברכיבים השונים של החינוך הלשוני.

הרצאות מקוונות
מגוון הרצאות מצולמות על רכיבי החינוך הלשוני

 

חינוך לשוני בסביבה מתוקשבת:
יחידות הוראה והערכה 
לפורטל התוכן החינוכי

חינוך לשוני בסביבה מתוקשבת :
הקניית מיומנויות מחשב ומידע והשימוש בהן לקידום מיומנויות שפה.

 
 
הכנת רשימת ספרים וחומרי לימוד

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/07/2016