education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
יחידות הוראה לכתות ה' - ו'
חלק מהיחידות כוללת פרק הרחבה: הקניית מיומנויות מחשב מידע, והשימוש בהן לקידום מטרות השפה
 

שם היחידה

קידום תהליכי כתיבה

מיקוד בקריאה

(הפקת משמעות מטקסטים בעולם השיח העיוני)

מיקוד בקריאה

(הפקת משמעות מטקסטים מהמקורות היהודים)

קידום השיח הדבור

מיקוד בהוראת יצירות ספרותית

חבל על כל טיפה

 

+

 

 

 

 

איזו ארץ יפה

 

+

 

 

 

 

יום המשפחה

 

 

 

 

+

 

דובים, חתולים וציפור

 

 

 

 

+

חיים באי- האי ברחוב הציפורים

 

 

 

 

+

אהבת אב

 

 

 

 

 

+

לתפארת מדינת ישראל*

 

+

 

 

 

ממטרד למשאב

 

 

+

 

 

 

חלון לים התיכון

 

 

 

 

 

 

צרכנות נבונה

 

+

 

 

 

 

 

במחשבה שנייה - לומדים מטעויות במבחן

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/05/2016