education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תכניות הוראה להטמעת יעדי החינוך הלשוני
 

תכניות ההוראה להטמעת יעדי החינוך הלשוני נגזרות מתכנית הלימודים ומבוססות על המחקר העדכני ביותר (בשנת פרסומן).
התכניות נותנות מענה נרחב התומך בתהליכי התכנון של הוראת שעורי העברית והן מכוונות לדרכי ההוראה בכתות.
התכניות מפרטות את הזדמנויות הלמידה תוך התמקדות בפעולות ההוראה של המורים ויש בהן התייחסות לשונות בקרב הלומדים.

      

 

 

  

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/04/2016