education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
יחידות ההוראה
 

יחידות ההוראה פותחו במטרה לקדם יישום מיטבי של תכנית הלימודים ולהדגים אפשרויות מגוונות להשגת יעדי החינוך הלשוני. יחידות הוראה מיועדת למורים המלמדים בכתות ג' עד ו' והן משמשות כדגמים להוראת רכיבים מתוך תכנית הלמודים.
בכל יחידה מודגמים מהלכים ושיקולי דעת בהוראת החינוך הלשוני, תוך שמירה על העקרונות הבאים:
● הוראת שפה בהקשר תמטי
● הוראה מכוונת מטרה
● יחסי גומלין בין מטרות השפה
● הוראת הידע הלשוני
● מענה לשונות
● שילוב התקשוב

   

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/05/2016