education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
חינוך לשוני בסביבה מתוקשבת
 

השינוי בסביבת הלמידה והתווספות ההיבט המתוקשב על כל גווניו, שחל בשנים האחרונות בבתי הספר היסודיים משפיע על תהליכי הוראה - למידה בחינוך הלשוני.
בסביבה זו על התלמיד להיות בעל יכולות למידה דינמיות הכוללת בין היתר; שימוש בשיטות יעילות לקבלת מידע, מסוגלות לשפוט ולהעריך אמינות של מקורות מידע, הליכי כתיבה הממזגים מספר ייצוגים וכדומה.
חשוב שהתנסויות אלה הקשורות לקריאה, עיבוד והבנה בסביבות דיגיטליות יהפכו לחלק קבוע משגרת התלמידים לאורך כל הרצף הלימודי בבית הספר היסודי.
במטרה להבהיר כיצד משתלבות  מיומנויות התקשוב עם  קידום מטרות השפה, וכדי להדגים את הדרך שבה משתלבת הקנייה של מיומנויות אלה במסגרת שיעורי העברית, פותחו דגמים למורים.


 

קישור ליחידות הוראה והערכה
לקידום אוריינות הקריאה בסביבה מתוקשבת

 

 

 

 

 הקניית מיומנויות מחשב ומידע, והשימוש בהן לקידום מטרות השפה

 מכתב נלווה

 

חומרים המיועדים לצוות המורים

בסביבה בה  קיימת עמדת מורה מקוון- מחשב, מקרן ואינטרנט ( מודל A)  ניתן להשתמש בחומרים שפותחו ע"י משרד החינוך המנהל הפדגוגי, האגף לחינוך יסודי; המזכירות הפדגוגית, הפיקוח על הוראת העברית.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/01/2020