education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
למידה בסביבה מתוקשבת בחינוך היסודי
 

כולל מסמך מטרות הוראה

החוברת "למידה בסביבה מתוקשבת בחינוך היסודי" נכתבה באגף לחינוך יסודי בתיאום עם המינהל למדע ולטכנולוגיה והאגף לתכנון ופיתוח תכניות לימודים והיא עוסקת בלמידה בסביבה מתוקשבת בבית-הספר היסודי. החוברת מגדירה מטרות חינוכיות, עקרונות פדגוגיים ואת ההישגים הנדרשים מהתלמידים. המטרות, העקרונות הפדגוגיים וההישגים הנדרשים ינחו את המורים בבואם לתכנן תהליכי הוראה, למידה והערכה בסביבה מתוקשבת, וידריכו אותם כיצד לבנות את הסביבה הלימודית ולהתאים פעילויות ותוכני לימוד.

 
למידה בסביבה מתוקשבת בחינוך היסודי
 

התפיסה החינוכית והישגים הנדרשים נגזרים ממדיניות משרד החינוך כפי שזו באה לידי ביטוי בחוזר מנכ"ל תשס/7 (ב) מחודש מרס 2000, ובהתאם להמלצות הוועדה להגדרת מדיניות התקשוב במערכת החינוך, מדצמבר 2002. מדיניות זו מגדירה את מיומנויות המחשב והטיפול במידע כחלק ממיומנויות היסוד הנדרשות מכל בוגר בית-ספר יסודי במדינת ישראל.


אי לכך, המחלקה לסביבות למידה חדשניות שבאגף לחינוך יסודי רואה לנכון להבהיר בחוברת כיצד יש לנהוג על סמך מדיניות זו בכל הנוגע לתכנון ההוראה ולאופן הלמידה בסביבה מתוקשבת בבית-הספר היסודי בתחומים של הסביבה הלימודית, תפקיד המורה, וסטנדרטים.


אפשר לקרוא את החוברת כאן
 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/02/2013