education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
אודות המחלקה לחינוך לחיים בחברה
 

המחלקה לחינוך לחיים בחברה מתמקדת בהתוויית תפיסה חברתית ערכית המקיפה את ההוויה הבית ספרית ובהבניית דרכים מגוונות למימושה.

המחלקה פועלת לקידום התחום החברתי ערכי באמצעות:

  •       תרגום והתאמה של מדיניות משרד החינוך בכל הקשור לתחום החברתי ערכי כמו: העמקת החינוך לערכים, הפחתת האלימות, טיפוח מעורבות חברתית ושיתוף הורים.
  •       פיתוח מודלים, כלים, רעיונות ותוכניות בתחום החברתי ערכי, כמו:
    תכנית "מפתח הל"ב לשעת חינוך", מודל "שגרירי מפתח הל"ב", ערכת "מפתח הל"ב בראייה בית ספרית", תכנית "מפגשים מלב אל לב" (ליישום בשעות הפרטניות), "תפקיד לכל תלמיד/ה", "מפגשים בגובה העיניים", כלים להערכת התחום החברתי ערכי.
  •       פיתוח מתווים לקורסי התמקצעות לרכזים חברתיים ומתווים לקורסי מחנכים במסגרת הפיתוח המקצועי.
  •       ייזום משוב ובקרה בכל הקשור להבניית תכניות עבודה בית ספריות ולהערכתן, הערכת יישומה של שעת החינוך, הערכת המסגרות למעורבות חברתית הפועלות בבית-הספר, הערכת התלמידים הממלאים תפקיד, הערכת קורסי ההתמקצעות לרכזים חברתיים.
  •       הבניית מערך ההדרכה בתחום.

 

קידום התחום החברתי ערכי בבתי הספר בשנה"ל תשע"ו:

בשנה"ל תשע"ה מתמקדת התכנית החברתי-ערכית בבית-הספר בקידום שש משימות:

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאורית צאירי - ממונה על החינוך החברתי ערכי

רחוב  דבורה הנביאה 2, בניין לב רם, ירושלים 91911  טלפון: 5603283/4 – 02

כתובות דואר אלקטרוני: veredsi@education.gov.il

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/07/2021