education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מפתח הל"ב לשעת חינוך בחודש אייר בדגש על "כבוד"
 

זרקור על אודות "כבוד"

הכבוד הינו ערך יסוד אוניברסאלי, והוא נבחן ונמדד מדי יום ביחסם של בני אדם לזולתם.
להתייחס לזולת בכבוד משמעו - לתת חשיבות לכל אדם באשר הוא ולהכיר בערכו מעצם היותו "אדם", ולא בשל מעמדו, תפקידו, הישגיו או קבוצת השתייכותו.
בכל אדם פועם צורך אנושי עמוק שיתייחסו אליו בכבוד, והוא מצפה מאחרים שיתייחסו באופן חיובי לזהותו, לרגשותיו, למחשבותיו, לאמונתו, למעשיו ולקשייו.
נקודת המוצא ביהדות ביחס לכבוד האדם משתקפת באמרה "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך" (אבות ב', י'): כשם שאינך רוצה שיפגעו בכבודך, כך היזהר שלא לפגוע בכבוד חברך, ומוסיף הרמב"ם בקשר ליחס אל הזולת: "... שתהיה חמלתי ואהבתי לאחי באמונה כאהבתי וחמלתי לעצמי, בממונו וגופו וכל מה שיש לו או שהוא חפץ.
וכל מה שארצה לעצמי ארצה לו כמוהו, וכל מה שלא ארצה לעצמי... לא ארצה לו כמוהו...".
במדינת ישראל נחקק חוק יסוד כבוד האדם וחירותו (1992) שקובע: "... אין פוגעים בחייו, בגופו או בכבודו של אדם באשר הוא אדם...". בהתייחסו לחוק אמר השופט העליון אהרון ברק:
"הסיכוי הוא בהעלאת כבוד האדם למקומו הראוי, כערך יסוד של החברה שלנו... חשיבותו של ערך זה הוא בהיותו גורם מאחד ומגבש את בני החברה הישראלית על כל גוניהם, לבני חברה אחת, אשר על דגלה חרוט כבוד האדם".

 

 

דוגמאות יישומיות לדיון ולהפעלה בכיתות בחודש אייר

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה א' בזיקה לערך "הכבוד":

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ב' בזיקה לערך "הכבוד":

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ג' בזיקה לערך "הכבוד":

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ד' בזיקה לערך "הכבוד":

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ה' בזיקה לערך "הכבוד":

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ו' בזיקה לערך "הכבוד":

 

מעגל החיים הקהילתי

 

 

טקסטים להעשרת הלמידה וההתנסות בדגש על ההערך "כבוד":

 

 פתגמים מעוצבים בזיקה לערך "הכבוד"

 מבחר פתגמים ומדרשים בזיקה לנושאים כבוד, יום העצמאות וירושלים

 יצירות ספרותיות מהמקראות בזיקה לערך "הכבוד"

 טקסטים בזיקה לערך "הכבוד" המבוססים על המקורות יהודיים

 טקסטים לעיון ולהעשרה בזיקה לערך "כבוד"
 שירים להשמעה בזיקה לערך "הכבוד"

  אלי כהן - דמותו ופועלו - לכיתות ד-ו

     אלי כהן - פעולות הנצחה

 

"חדרי מורים לומדים ומתנסים" בדגש על ההיבטים המרכזיים בערך "הכבוד":

 

 סדנה "בעקבות הכבוד" 

 

חדר מורים מְשַׂחֵק בזיקה לערכי "מפתח הל"ב - "עניין של כבוד":

 

לומדים ומתנסים ביישום ערכי מפתח הל"ב בדגש על "כבוד":

 

 תמונות מתעדות

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/12/2016