education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
"מפתח הל"ב - לשעת חינוך" לחודש סיוון
המיומנות המרכזת: עבודה בצוות
 

     

זרקור על אודות עבודה בצוות

צוות הינו קבוצה של אנשים הפועלת תוך שיתוף פעולה ותלות הדדית לשם השגת מטרה או השלמת משימה. בהתבסס על הגדרות, תיאוריות ומודלים שונים המתייחסים לצוות ולמשימותיו ניתן לאפיין את עבודת הצוות עפ"י המרכיבים הבאים: 

מטרה - חברי הצוות פועלים להשגת מטרה משותפת.

תלות הדדית - חברי הצוות תלויים זה בזה וזקוקים לניסיונו, לכישרונו ולתרומתו הייחודית של כל חבר על מנת להשיג את המטרה המשותפת.

מחויבות - חברי הצוות מגלים מחויבות להשגת המטרה המשותפת ומכירים בכך שהדרך היעילה ביותר להשגת המטרה הינה לעבוד ביחד.

מנגנונים ותהליכים מובנים - בצוות קיימים חלוקת תפקידים מוגדרת וידועה, תהליכים מובנים, כללים ונהלים היוצרים תיאום בין כלל הפעולות של חברי הצוות.

הכרה - לצוות יש הכרה חיצונית בייחודו. הכרה זו מספקת לחברי הצוות תחושת שייכות וגאווה ומעניקה משמעות לעבודתו.

עבודת הצוות אינה מתרחשת מאליה, אלא היא דורשת טיפוח מכוון של המיומנויות האישיות והקבוצתיות המאפשרות עבודת צוות יעילה תוך התמקדות במישור המשימה ובמישור היחסים.

מישור המשימה מתייחס לתהליכים הקשורים להשגת מטרות הצוות: דרכי ביצוע המשימה, חלוקת התפקידים, קביעת נהלים ולוח זמנים וקבלת ההחלטות. מישור היחסים מתייחס למרכיב האנושי ולמערכות היחסים בין חברי הצוות: רגשותיהם, ציפיותיהם, התלות ההדדית ביניהם, הלכידות ודפוסי האינטראקציה שהם מקיימים והקשיים שיש להם בהתקשרותם זה לזה לצורך ביצוע המשימה.

 

 

 

דוגמאות יישומיות לדיון ולהפעלה בכיתות בחודש סיוון:

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה א' בזיקה ל"עבודה בצוות":

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ב' בזיקה ל"עבודה בצוות":

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ג' בזיקה ל"עבודה בצוות":

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ד' בזיקה ל"עבודה בצוות":

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ה' בזיקה ל"עבודה בצוות":

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ו' בזיקה ל"עבודה בצוות":

 


מעגל החיים הקהילתי

 

 רעיונות לפעילויות קהילתיות בראי חודש סיוון
 מפתח הל"ב גם במשפחה בדגש על "עבודה בצוות"

 

 

טקסטים להעשרת הלמידה וההתנסות בדגש על "עבודה בצוות":

 

 פתגמים מעוצבים בזיקה ל"עבודה בצוות"

 מבחר פתגמים ומדרשים בזיקה לנושאים עבודה בצוות, מתן תורה, עליה לרגל, הבאת ביכורים 

 יצירות ספרותיות מהמקראות בזיקה ל"עבודה בצוות"   

 טקסטים בזיקה ל"עבודה בצוות" המבוססים על המקורות יהודיים  

 טקסטים לעיון ולהעשרה בזיקה ל"עבודה בצוות"

 שירים להשמעה בזיקה ל"עבודה בצוות"

 

"חדרי מורים לומדים ומתנסים" בדגש על ההיבטים המרכזיים ב"עבודה בצוות":

 שקפים אודות הערך "עבודה בצוות"

 סדנה ל"גלות את עבודת הצוות"

 

חדר מורים מְשַׂחֵק בזיקה לערכי "מפתח הל"ב" - "עבודת צוות בפעולה":

 מהלך המשחק 

 נספח א' - "כרטיס הנחיות לצוות יוצר"

 נספח ב' - "כרטיסיות לתצפיתנים"

 נספח ג' - האיור "אביב מסביב"

 נספח ד' - עזרים ליצירת האיור "אביב מסביב"

 

לומדים ומתנסים ביישום ערכי מפתח הל"ב בדגש על "עבודה בצוות":  

תמונות מתעדות 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/10/2016