education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מפתח הל"ב  -לשעת חינוך בחודש כסלו
 

הערך המרכז: שׁוֹנוּת

 

זרקור על אודות שׁוֹנוּת

 

קבוצת השווים שבה מתרחשים תהליכים לימודיים וחברתיים הינה קבוצה הטרוגנית שחבריה שונים זה מזה בהיבטים מגוונים, כמו: צרכים, משאלות ושאיפות, תפיסות עולם, דעות ורצונות, מראה חיצוני, תכונות אופי, יכולות וכישרונות, תחביבים, מסורות ותרבויות.

שונות זו באה לידי ביטוי בשלבים השונים של תהליך התפתחותה והתגבשותה של קבוצת השווים, והיא שבה ומתעצמת במצבים של השוואה חברתית. 

השונות וביטוייה המגוונים בפעילות החינוכית, החברתית והלימודית עשויים לזמן לחברי קבוצת השווים הפריה הדדית, התפתחות אישית וחברתית והתנסות במימוש ערכים כמו: מתן כבוד לשונה, קבלת האחר ועוד.

בספרות המחקרית ניתן למצוא סימוכין לכך שמפגש עם השונה ושיתוף פעולה עימו לאורך זמן עשויים לסלול את הדרך להתפתחות אישית וללכידות חברתית.

 

 

מהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בזיקה לערך "שוֹנוּת" 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה א' בזיקה לערך "שוֹנוּת":

   

  המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ב' בזיקה לערך "שוֹנוּת":   

   

  המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ג' בזיקה לערך "שוֹנוּת": 

   

  המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ד' בזיקה לערך "שוֹנוּת": 

  המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ה' בזיקה לערך "שוֹנוּת": 

   

  המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ו' בזיקה לערך "שוֹנוּת":   

   

  דוגמאות יישומיות להרחבה:

  "סוקרים את השונות":

  חוברת שנכתבה בשיתוף הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לקראת סקר מפקד האוכלוסין 2008 שנערך בחודש כסלו תשס"ט.


  מעגל החיים הקהילתי

   

  טקסטים להעשרת הלמידה וההתנסות בדגש על "שוֹנוּת":

   

  "חדרי מורים לומדים ומתנסים" בדגש על ההיבטים המרכזיים הנגזרים מ"שוֹנוּת":

   

  לומדים ומתנסים ביישום ערכי מפתח הל"ב בדגש על "שונות"

   
   
      תאריך עדכון אחרון:  10/10/2016