education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת התחום החברתי-ערכי
 

הערכת התחום החברתי-ערכי בכיתה ובבית-הספר מתבצעת בנקודות זמן קבועות (בתחילת שנה, באמצע שנה ובסופה) ובזמנים ייחודיים, כמו: לאחר הפעלת יוזמות ייחודיות בתחום החברתי, בעקבות פעילויות ואירועים בשיתוף הקהילה, לאחר הפעלת תכנית חברתית ממוקדת

 

מושאי ההערכה עשויים להיות: התכניות הכיתתיות והבית-ספריות בתחום החברתי, הפעלת "שעת חינוך - מפתח הל"ב", יישומם של ערכי "מפתח הל"ב" בהתנהגות הלומדים, פעילותן של ועדות ומסגרות נוספות למעורבות חברתית, פעילותם של בעלי תפקיד שונים בכיתה ובביה"ס ועוד.

 

להלן מגוון כלי הערכה, עקרונות וקווים מנחים המסייעים בהערכת התחום החברתי-ערכי:

 

 

מיפוי הלומדים בתחום החברתי - מה רואים? מה שומעים?
הערכת ביטויי התנהגות הנגזרים מחמישה מימדים: ניהול שיח, יחס מכבד, מעורבות חברתית, השתלבות חברתית ועבודה בצוות.
 עקרונות וקווים מנחים במיפוי התנהגויות התלמידים
 מימדים וקריטריונים למיפוי התנהגויות התלמידים בתחום החברתי
 כלי למיפוי הלומדים בתחום החברתי - בזיקה ליעד 12 
 כלי למיפוי הלומדים בשיח
 כלי למיפוי הלומדים בדגש על יחס מכבד
 כלי למיפוי הלומדים בדגש על  מעורבות חברתית
 כלי למיפוי הלומדים בדגש על השתלבות חברתית
 כלי למיפוי הלומדים בדגש על עבודה בצוות

הערכת המסגרות למעורבות חברתית
הערכת פעילותן של המסגרות למעורבות חברתית הפועלות בכיתה ובביה"ס: ועדות, חונכות ועוד.
 היבטים להערכת פעילותן של המסגרות למעורבות חברתית
 היבטים אפשריים בהערכת המעורבות במסגרת ועדת "הפסקה פעילה" 

הערכת "תפקיד לכל תלמיד/ה" -
הערכת האופן בו כל תלמיד מבצע את תפקידו בדגש על גילוי אחריות, התמדה, יוזמה ותקשורת בין-אישית מקדמת בין שותפי התפקיד השונים ובין בעל התפקיד וסביבתו.
 מחוון להערכת פעילותם של תלמידי כיתות א'-ב' הממלאים תפקיד 
 מחוון להערכת פעילותם של תלמידי כיתות ג'-ד' הממלאים תפקיד 
 מחוון להערכת פעילותם של תלמידי כיתות ה'-ו' הממלאים תפקיד  
           תפקודי הלומד במעורבות החברתית

 

 

הערכת יישומה של שעת החינוך
הערכת האופן בו מנהל המחנך את שעת החינוך בדגש על שלושת הצירים המרכזיים ב"שעת חינוך - מפתח הל"ב" (עפ"י מודל "המשולש"): מבנים, מסגרות, כללים ונהלים; כלים, תכנים וכשירויות; יחסים בין אישיים.
 מחוון להערכת "שעת חינוך מפתח הל"ב"   
 מהלך להיכרות עם המחוון להערכת "שעת חינוך מפתח הל"ב" - סדנא
 היגדים לתעודה להערכת הלומד בשעת חינוך מפתח הל"ב

הערכת הפעילות במסגרת "שגרירי מפתח הל"ב"
הערכת יישום מודל "שגרירי מפתח הל"ב" המאפשר לתלמידים ליזום, לתכנן, לבצע ולהעריך מגוון פעילויות חוויתיות לעידוד ההתנהגות הערכית בקרב באי ביה"ס.
 מחוון להערכת פעילותם של שגרירי מפתח הל"ב
 "שגרירי מפתח הל"ב - היגדים לתעודה

הערכת היישום של "מפתח הל"ב בראייה בית-ספרית"
הערכת יישומה של תכנית "מפתח הל"ב" בראייה מערכתית בדגש על:
יישום הסילבוס הכיתתי במסגרת שעת חינוך קבועה, למידת התכנית והתחום החברתי בחדר המורים, ביצוע פעולות להערכת היישום, פיתוח חומרים ייחודיים כיתתיים/בית-ספריים, הרחבת העיסוק בתכנים החברתיים-ערכיים במסגרות שונות, תיעוד הלמידה וההתנסות במסגרת התכנית, הערכת התחום החברתי-ערכי, הקצאת משאבים ומסגרות ייחודיות ליישום התכנית.
 מד מפתח הל"ב בראייה בית-ספרית

הערכת תכנית העבודה הבית-ספרית בתחום החברתי-ערכי
הערכת תכנית העבודה הבית ספרית טרם הפעלתה במטרה לבחון את המידה בה היא מכוונת להשגת יעדי ביה"ס ומטרותיו בתחום החברתי-ערכי.
 מחוון להערכת תכנית עבודה בית-ספרית בתחום החברתי-ערכי

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/06/2018