education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מפתח הל"ב לשעת חינוך בחודש ניסן
הערכים המרכזים: אחדות ושונות
 

 זרקור על אודות "אחדות ושונות"

החברה בה אנו חיים הינה חברה הטרוגנית המורכבת מיחידים ומקבוצות השונים

אלה מאלה בצורכיהם, באמונותיהם, בהשקפת עולמם, בתרבותם ובזהות הקבוצה

אליה הם משתייכים.

יחידים וקבוצות אלה המרכיבים את החברה נדרשים לחבור זה לזה ולפעול יחד

תוך גיוס הכוחות לצורך השגת מטרותיהם המשותפות.

אולם חברה הטרוגנית ורבת גוונים תתקשה לתפקד ביעילות ללא טיפוחה של אחדות הלבבות הנשענת על מתן לגיטימציה לייחודיות האחר.

יש לזכור כי בטיפוחה של האחדות אין הכוונה ליצירת אחידות, אלא להתחברות יחד, לשיתוף פעולה וליצירת הסכמות ביחס למטרות המשותפות וביחס לדרכים להשגתן.

חברה הטרוגנית המאמינה ב"אחדות מתוך השוני" תחתור לביסוס האחדות תוך הכרה בשוני שבין חבריה, ובד בבד תפעל לאיתור המשותף והמחבר בין השונים.

מתן לגיטימציה לקיומם של צרכים, דעות, אמונות, שאיפות, כישורים ומנהגים שונים לצד שמירה על המאחד בין הגוונים השונים עשויים לעודד את הפרט להפנות את משאביו הייחודיים לטובת סביבתו על בסיס המכנה המשותף ביניהם.

 

 

 

דוגמאות יישומיות לדיון ולהפעלה בחודש ניסן:

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה א' בזיקה ל"אחדות ושונות":

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ב' בזיקה ל"אחדות ושונות":

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ג' בזיקה ל"אחדות ושונות":

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ד' בזיקה ל"אחדות ושונות":

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ה' בזיקה ל"אחדות ושונות":

 

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ו' בזיקה ל"אחדות ושונות":

 

מעגל החיים הקהילתי

 

העשרת הסביבה הלימודית בפתגמים, מדרשים ועוד:

 פתגמים מעוצבים בזיקה ל"אחדות ושונות"

 מבחר פתגמים ומדרשים בזיקה לנושאים אחדות ושונות ופסח

 יצירות ספרותיות מהמקראות בזיקה ל"אחדות ושונות"

 טקסטים בזיקה ל"אחדות ושונות" המבוססים על המקורות היהודיים

 טקסטים לעיון ולהעשרה בזיקה ל"אחדות ושונות"

 שירים להשמעה בזיקה ל"אחדות ושונות"  

 

"חדרי מורים לומדים ומתנסים" בדגש על ההיבטים המרכזיים הנגזרים מ"אחדות ושונות":

חדר מורים מְשַׂחֵק בזיקה לערכי "מפתח הל"ב" - "דומים ושונים כוחות מאחדים":

 מהלך המשחק

 נספח א' - "קוביית דומים"

 נספח ב' – "קוביית שונים"   

 

לומדים ומתנסים ביישום ערכי מפתח הל"ב בדגש על "אחדות ושונות":

 

תמונות מתעדות

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/10/2016