education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 מפתח הל"ב לשעת חינוך
 

לבית-הספר כמסגרת חינוכית תפקיד חשוב בהבניית חברה ערכית שחבריה מגלים סולידאריות, כבוד, נתינה, מעורבות חברתית, אכפתיות וערבות הדדית. 

בהתאם לתפיסה זו הוצב טיפוח הערכים והמיומנויות החברתיות כאחד מיעדיו וממטרותיו של משרד החינוך לצד קידום ההישגים הלימודיים.

 

תכנית "מפתח הל"ב" מתמקדת בטיפוח ערכים ומיומנויות חברתיות בחיבור למעגלי הליבה החברתית-ערכית: מעגל קשרי פרט-קבוצה, מעגל החיים הכיתתי, מעגל החיים הבית-ספרי ומעגל החיים הלאומי - נקודות ציון בלוח השנה.

 

התכנית נותנת מענה יישומי למצרף הסטנדרטים בתרבות ובאקלים בית-ספרי בדגש על למידה תוך התנסות ועשייה רציפות ומתפתחות במסגרות שונות בכיתה, בוועדה, בשכבה, בבית-הספר ובקהילה.

 

הפעלתה של התכנית במסגרת שעת הליבה -  "שעת חינוך", לצד העמקת התפיסה החברתית-ערכית במסגרות ובזמנים נוספים מאפשרת לצוות החינוכי לתת מענה ליעדים החינוכיים הניצבים בפניהם. 

 

הרקע לפיתוח "מפתח הל"ב" תכנית חברתית-ערכית לבתי-הספר היסודיים

 

מפתח הל"ב בראייה בית-ספרית

 

תכנית "מפתח הל"ב" לשעת חינוך

 

סילבוס "מפתח הל"ב" לפי כיתות: 

 סילבוס מפתח הל"ב לכיתה א

 סילבוס מפתח הל"ב לכיתה ב
 סילבוס מפתח הל"ב לכיתה ג'

 סילבוס מפתח הל"ב לכיתה ד

 סילבוס מפתח הל"ב לכיתה ה'

 סילבוס מפתח הל"ב לכיתה ו

 

פרוט הלמידה וההתנסות החברתית-ערכית:

סילבוס לחודש תשרי - בדגש על "שיתוף והשתתפות"

סילבוס לחודש חשוון - בדגש על "מעורבות חברתית"

סילבוס לחודש כסלו - בדגש על "שוֹנוּת"

סילבוס לחודש טבת - בדגש על "ניהול קונפליקטים"

סילבוס לחודש שבט - בדגש על "אחריות"

סילבוס לחודש אדר - בדגש על "נתינה"

סילבוס לחודש ניסן - בדגש על "אחדות ושונות"

סילבוס לחודש אייר - בדגש על "כבוד"

סילבוס לחודש סיוון - בדגש על "עבודה בצוות"

סילבוס לחודש תמוז - בדגש על "ביטחון ובטיחות"

 

ערכה לפעילות סביב פתגמים וציטטות בזיקה לערכי "מפתח הל"ב":
- אודות הערכה

- משחק התאמה - "ערכים מסתתרים במסרים חברתיים"

- משחק "רביעיות ערכים"

- קוביית "מסרים חברתיים"

- כרזות לשילוב בסביבה הלימודית

מבחר נוסף של פתגמים תוכלו למצוא בדף של כל אחד מהערכים

 

 סילבוס מפתח הל"ב

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/06/2017