education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מפתח הל"ב - לשעת חינוך
 בחודש תשרי המיומנות המרכזת: שיתוף והשתתפות 
 

זרקור על אודות "שיתוף והשתתפות"

 

קבוצת השווים מספקת לחבריה התנסות בניהול קשרי גומלין המבוססים על שוויון, הדדיות, שיתוף והשתתפות פעילה.

עם הבשלתם של תהליכים חברתיים בקבוצה ובמקביל עם ההתקדמות שחלה ברכישת מיומנויות התקשורת החברתית הולכת ומתבססת קבוצת השווים כמקור לתמיכה ולשיתוף וכמסגרת המאפשרת לכל חבריה השתתפות פעילה.

השיתוף וההשתתפות הפעילה של כל חבר בקבוצה באים לידי ביטוי בנטילת תפקיד,

בלקיחת חלק בפעילויות שונות ובשיתוף במסרים אישיים.

טיפוח היכולת לשתף במסרים אישיים ולהשתתף באופן פעיל בקבוצה ובכיתה

תורם להתפתחותם של חברי הקבוצה במגוון היבטים:

 • בהיבט של הבעה אישית: מתן ביטוי לרגשות, לצרכים, לאמונות, למחשבות, לציפיות, לבקשות, להצעות ולמשאלות לב.
 • בהיבט של עולם הידע: חשיפה לידע נרחב ולמגוון דעות ונקודות מבט.
 • בהיבט החברתי-ערכי: מתן הזדמנות לברר ערכים, צרכים ועמדות תוך היכרות עם הזולת, מתן לגיטימציה לשונות, בירור המייחד והמאחד בין החברים ושיפור התקשורת הבין-אישית.

מהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בזיקה ל"שיתוף והשתתפות"

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה א' בזיקה ל"שיתוף והשתתפות":


 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ב' בזיקה ל"שיתוף והשתתפות": 

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ג' בזיקה ל"שיתוף והשתתפות":

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ד' בזיקה ל"שיתוף והשתתפות":

 

המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ה' בזיקה ל"שיתוף והשתתפות":

   

  המהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בכיתה ו' בזיקה ל"שיתוף והשתתפות":

   

  מעגל החיים הקהילתי:

   

  טקסטים להעשרת הלמידה וההתנסות בדגש על "שיתוף והשתתפות":


  "חדרי מורים לומדים ומתנסים" בדגש על "שיתוף והשתתפות":

   

   לומדים ומתנסים ביישום ערכי מפתח הל"ב בדגש על "שיתוף והשתתפות":

   
   
      תאריך עדכון אחרון:  10/10/2016