education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מפתח הל"ב - לשעת חינוך בחודש טבת
 

המיומנות המרכזת: ניהול קונפליקטים

זרקור על אודות ניהול קונפליקטים

קונפליקט הינו התנגשות בין צדדים בעלי צרכים, אינטרסים, רגשות, דעות, אמונות ו/או ערכים שאינם מתיישבים אלו עם אלו. הקונפליקט מהווה תופעה אנושית טבעית והוא עשוי להתגלע במערכות היחסים שבין יחידים, קבוצות, חברות, ארגונים ומדינות.
מקורות הקונפליקט עשויים להיות: צרכים (פיזיים, חברתיים ואחרים), ערכים (אמונות, העדפות ותפיסות עולם מנוגדות/סותרות), משאבים ועוד.
קיימות גישות שונות ביחסה של החברה לקונפליקט. האסכולות המסורתיות דוגלות במניעת קונפליקטים בכל מחיר כיוון שלשיטתן הם מזיקים למערכות היחסים בחברה.
האסכולות של "יחסי האנוש" מתייחסות אל הקונפליקט כאל תופעה בלתי נמנעת שאינה מזיקה כל עוד יילמדו הדרכים לתעל את הקונפליקט לטובת החברה ולקידומה.
אסכולות הקונפליקט המאוחרות יותר טוענות כי הקונפליקטים עשויים לשמש מנוף לצמיחה ולהעצמה ומשום כך יש לעודד אותם.
מכל מקום, גישות אלה ואחרות מחדדות את הצורך בגיבוש דרכי פעולה והסכמות שיסייעו ליחיד ולקבוצה לנהל את מצבי הקונפליקט בדרך יעילה המקדמת את מטרותיהם והתורמת ליחסים ביניהם.
דרכים אפשריות לניהול הקונפליקטים בדרך מקדמת עשויות להתגבש בעקבות שיח המברר את אחריותם של השותפים "לשמור את הכוח למשהו טוב" ולהימנע מפגיעה.

מהלכים המוצעים לדיון ולפעילות בזיקה לערך "שוֹנוּת":

 

דוגמאות יישומיות לדיון ולהפעלה בכיתה א':

 

דוגמאות יישומיות לדיון ולהפעלה בכיתה ב':

 

דוגמאות יישומיות לדיון ולהפעלה בכיתה ג':

 

דוגמאות יישומיות לדיון ולהפעלה בכיתה ד':

 

דוגמאות יישומיות לדיון ולהפעלה בכיתה ה':

 

דוגמאות יישומיות לדיון ולהפעלה בכיתה ו':

 

מעגל החיים הקהילתי

 

טקסטים להעשרת הלמידה וההתנסות בדגש על "ניהול קונפליקטים":

 

"חדרי מורים לומדים ומתנסים" בדגש על ההיבטים המרכזיים הנגזרים מ"ניהול קונפליקטים":

 

לומדים ומתנסים ביישום ערכי מפתח הל"ב בדגש על "מעורבות חברתית":

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/10/2016