education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מחנכים מסביב לשעון
 

"פנאי אינו אלא פוטנציאל.
זהו חומר גלם של זמן, שהאדם יכול להשתמש בו בדרך נבונה וחיובית או בדרך שלילית. במחקרים נמצא שדפוסי פנאי נכונים מסייעים לפרט להשיג איכות חיים ותורמים לבריאות הנפש והגוף ולקידום הקשרים החברתיים" (ע"פ רסקין).

חופשת הקיץ מזמנת ללומדים שעות פנאי רבות ומציבה בפניהם אתגר ביחס למימוש הפוטנציאל הטמון בפנאי להנאתם ולתועלתם. אתגר זה מוצב גם לפתחה של מערכת החינוך, האמונה על הכשרת הפרט והקבוצה לניצול נבון של זמנם הפנוי תוך שמירה על ביטחונם הרגשי והפיזי.
אמנם, הלומדים מצפים לחופשת הקיץ – המעניקה להם הפגה, הנאה ושחרור ממחויבויות אקדמיות ואחרות, אולם, בקרב חלק מהם, עשויה תקופה זו לעורר אי-נוחות, חוסר ביטחון ואף חרדה. זאת בשל השינוי בשגרת יומם, בשל הקושי להתמודד עם מצבי חוסר ודאות ובשל החשש לניתוק הקשרים החברתיים.


הפרדה הזמנית ממסגרת לימודית-חברתית קבועה ושינוי השגרה המוכרת והבטוחה עלולים לערער את תחושת הביטחון של הלומדים ואת התחושה שהם מסוגלים לנהל את היומיום שלהם.
גורם נוסף התורם לתחושות אלה היא הפרדה מדמויות משמעותיות. במהלך שנת הלימודים, מתקיימים יחסי גומלין תכופים וסדירים בין המורה לתלמידיו, דבר המקנה ללומדים תחושת ביטחון ומאפשר להם רכישת מיומנויות אקדמיות וחברתיות בליווי מבוגר משמעותי. היציאה לחופשה כרוכה בפרדה מהמורים המשמשים "בסיס בטוח" עבור תלמידיהם.

 

מציאות זו מציבה בפני הצוות החינוכי את האתגר לפעול לחיזוק תחושת המסוגלות של הלומדים באשר ליכולתם להתמודד במצבים של פרדה ממבוגר משמעותי וממסגרת מוכרת וקבועה. בנוסף, הצוות החינוכי אמון על הקניית כלים שיסייעו ללומדים לנהל את חופשתם בצורה שתקדם את תחושת הביטחון והמוגנות.

 

התכנית "קיץ אחר – חופשה עם משמעות" מדגימה מודלים ללמידה ולהתנסות חברתית-ערכית סביב סוגיות, כמו: החופשה כהזדמנות להתפתחות אישית וחברתית, תכנון פנאי מועיל ומהנה, קידום הביטחון הרגשי והבטיחות הפיזית בעת העיסוק בפעילויות הפנאי שונות, צרכנות נבונה גם בחופשה ועוד.

 

מסגרות ליישום התכנית:

טרם היציאה לחופשה

 1. שעת חינוך בכיתות א'-ו' - "מפתח הל"ב"
למידה והתנסות חברתית- ערכית בדגש על "ביטחון ובטיחות" עפ"י סילבוס התכנית "מפתח הל"ב".
2. שעות פרטניות - מפגשי מחנך-קבוצת תלמידים ("מפגשים מלב אל לב")
שיח רגשי-חברתי-ערכי בנושאים המתקשרים לחופשת הקיץ: החופשה כהזדמנות לממש חלומות ומשאלות;
תכנון פנאי מהנה, מועיל ובטוח; הסכנות והעלויות הנלוות לפעילויות הפנאי השונות.
3. מסגרות של חברת הילדים - (ועדה, מועצה, "שגרירי מפתח הל"ב") – פעילויות בהובלת חברת הילדים
בדגש על עידוד צרכנות נבונה ואחראית בחופשת הקיץ.

במהלך החופשה

 התלמידים מוזמנים להתנסות באתר אינטרנט ייעודי המציג מגוון פעילויות העשרה בהקשרים חברתיים ולימודיים ושעשועונים וכן מידע שימושי לילדים ולהוריהם, כמו: כרטיסי הטבות, אירועים ברשויות ועוד.

בתחילת שנה"ל הבאה

המחנכים ינהלו שיח רפלקטיבי עם הלומדים אודות חוויית החופשה והאופן בו מימשו את הפוטנציאל הטמון בפנאי להנאתם ולתועלתם.

 


 מחנכים מסביב לשעון - מפתח הל"ב - פעילויות טרום חופשה למורים

 מחנכים מסביב לשעון - מפתח הל"ב - פעילויות טרום חופשה בהפעלת חברת הילדים

 מחנכים מסביב לשעון - הצעות למהלך החופשה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/08/2016