education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 תכנית חברתית-ערכית:
 "ישראל חוגגת שישים בסימן הצלחות והישגים"
 

 

כללי

ב-ה' באייר התשס"ח מציינת מדינת ישראל שישים שנה להקמתה ולעצמאותה.

מערכת החינוך תציין את חגיגות השישים של מדינת ישראל החל מכ"ט בנובמבר 2007 (י"ט במר חשוון) ושיאו של התהליך יהיה ביום העצמאות התשס"ח.

בתי-הספר היסודיים יקדישו את שיעורי החינוך בחודש טבת לנושא זה ויזמנו ללומדים למידה והתנסות חווייתיות גם ביחידות זמן נוספות.

 

מה בתכנית?

התכנית מדגימה מודלים מגוונים לשיח, ללמידה ולהתנסות חווייתית בדגש על הצלחותיה והישגיה

של המדינה בששת העשורים שחלפו מהיום שבו הוכרז על עצמאותה.

היחידות בתכנית מסייעות בבירור היבטים וסוגיות כמו:

חגיגה: מהי חגיגה? אלו חגיגות מוכרות לנו ממעגל החיים? מה מאפיין את החגיגות שחווינו?

מדינה: מהי מדינה? אלו מראות, קולות, ריחות ורגשות מתקשרים בעינינו לביטוי "מדינת ישראל"?

הישגי המדינה: לאלו הצלחות והישגים הגיעה המדינה בשישים שנות עצמאות?

מקורות מידע ללמידה על אודות הישגיה של המדינה: אלו מקורות מידע יסייעו לנו בבירור הישגי המדינה? מהו סוג המידע שניתן לאתר בהם? מה יש להוסיף ולברר על מנת להעמיק את הלמידה על אודות הישגיה של המדינה?

בנוסף, כוללת התכנית מגוון רעיונות לציון שישים שנות מדינה בשיתוף הקהילה.

  

דבר מנהלת האגף לחינוך יסודי- גב' שרה רויטר  

 

פתח דבר - גב' זהבה שמש, מנהלת המחלקה לחינוך לחיים בחברה

 

פרק א': חגיגות במעגל החיים - מנציחים רגעי חגיגה

 

פרק ב': החגיגות שלנו - מתבוננים בתערוכת תמונות

 

פרק ג': מהי מדינה? מראות, קולות, ריחות ורגשות

 

פרק ד': המדינה שלי - מילון "המדינה שלי"

 

פרק ה': בסימן הישגים, הצלחות וקידמה 

 

פרק ו': עוצרים ומתבוננים בשישים שנות מדינת ישראל  

 

יחידה 1:

מתבוננים באמצעות זרקור בתחומי העלייה וההתיישבות

 כרטיסיות ליחידה - עוצרים ומתבוננים בתחומי עלייה והתיישבות

 

יחידה 2:

מתבוננים באמצעות זכוכית מגדלת בתחומי החקלאות ואיכות הסביבה

 כרטיסיות ליחידה - עוצרים ומתבוננים בתחומי החקלאות ואיכות הסביבה

 

יחידה 3:

מתבוננים באמצעות מיקרוסקופ בתחומי הרפואה, המדע והטכנולוגיה

 כרטיסיות ליחידה - עוצרים ומתבוננים בתחומי הרפואה, המדע והטכנולוגיה

 

יחידה 4:

מתבוננים באמצעות משקפת בתחומי הביטחון והשלום

 כרטיסיות ליחידה - עוצרים ומתבוננים בתחומי הביטחון והשלום

 

יחידה 5:

מתבוננים באמצעות משקפיים בתחומי החינוך והחברה

 כרטיסיות ליחידה - עוצרים ומתבוננים בתחומי החינוך והחברה

 

יחידה 6:

מתבוננים באמצעות מצלמה בתחומי התרבות והספורט

 כרטיסיות ליחידה - עוצרים ומתבוננים בתחומי התרבות והספורט

 

 

פרק ז': לומדים על רגעים מיוחדים בשישים שנות מדינת ישראל

 

כללי: מקורות מידע ללמידה על הישגיה של מדינת ישראל

יחידה 1: דוגמאות למקורות מידע בתחומי העלייה וההתיישבות

יחידה 2: דוגמאות למקורות מידע בתחומי החקלאות ואיכות הסביבה

יחידה 3: דוגמאות למקורות מידע בתחומי הרפואה, המדע והטכנולוגיה

יחידה 4: דוגמאות למקורות מידע בתחומי הביטחון והשלום

יחידה 5: דוגמאות למקורות מידע בתחומי החינוך והחברה

יחידה 6: דוגמאות למקורות מידע בתחומי התרבות והספורט

 

 קישורים דיגיטאליים למקורות המידע המפורטים ביחידות

 

פרק ח': מניפים דגלים לרגל חגיגות שישים שנה למדינת ישראל

 

יחידה 1: מניפים את דגל העלייה וההתיישבות

יחידה 2: מניפים את דגל החקלאות ואיכות הסביבה

יחידה 3: מניפים את דגל הרפואה, המדע והטכנולוגיה

יחידה 4: מניפים את דגל הביטחון והשלום

יחידה 5: מניפים את דגל החינוך והחברה

יחידה 6: מניפים את דגל התרבות והספורט

 

 

פרק ט': חוגגים שישים שנה למדינת ישראל - פעילות בשיתוף הקהילה

 

יחידה 1: חוגגים בשיתוף הקהילה בסימן עלייה והתיישבות

יחידה 2: חוגגים בשיתוף הקהילה בסימן חקלאות ואיכות הסביבה

יחידה 3: חוגגים בשיתוף הקהילה בסימן רפואה, מדע וטכנולוגיה

יחידה 4: חוגגים בשיתוף הקהילה בסימן ביטחון ושלום

יחידה 5: חוגגים בשיתוף הקהילה בסימן חינוך וחברה

יחידה 6: חוגגים בשיתוף הקהילה בסימן תרבות וספורט

 

 

פרק י': שישים שנות מדינה - עם הפנים לעתיד  

 

 

סדנאות לחדר מורים:

 

סדנה 1:

 ברור תפיסות עולם ביחס להישגיה של המדינה בשישה עשורים

 

כרטיסיות לסדנה 1:

 כרטיסיות "עוצרים ומתבוננים בתחומי עלייה והתיישבות"

 כרטיסיות "עוצרים ומתבוננים בתחומי החקלאות ואיכות הסביבה"

 כרטיסיות "עוצרים ומתבוננים בתחומי הרפואה, המדע והטכנולוגיה"

 כרטיסיות "עוצרים ומתבוננים בתחומי הביטחון והשלום"

 כרטיסיות "עוצרים ומתבוננים בתחומי החינוך והחברה"

 כרטיסיות "עוצרים ומתבוננים בתחומי התרבות והספורט"

 

סדנה 2:

 ברור תפיסות עולם ביחס להישגיה של המדינה בשישה עשורים

 

 

בתי-ספר משתפים בלמידה ובהתנסות:

 

תמונות מתעדות

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/08/2016